HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Health  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak Sirasa News Sinhala News 1st News First Final Cut  Derana news Ada Derana Tharunaya
fhdaks m%foaYfhka wêl fõokdjla oekqkq ksid weh ffjoHjrfhl= yuqjqkd' (Video)

ñfI,a nefrda lshk iqm%isoaO íf,d.a ,shkaksh" ;ukag isÿjQ i;Hh isÿùula ;u mdGlhska iu. fnod .ekSug ;SrKh l<d' th ishÆu ldka;djkag nrm;, wk;=re we.ùula fjkjdg lsis÷ ielhla keye' ysá.uka
hánv m%foaYfhka wêl fõokdjla oekqkq ksid weh ffjoHjrfhl= yuqùug .sh w;r " ;ukag we;sjQ fuu ;;ajh i|yd ;u iqr;,a n,,d j.lsjhq;= nj kï weh lsisúfgl;a is;=fõ keye'wehj mßlaId lsÍfuka miqj" fhdaks m%foaYfhka wêl fõokdjla oekSug n,mdmq fya;=j wkdjrKh lr.kakg ffjoHjrhd iu;ajqkd' ta i|yd j.lsjhq;=j ;snqfka ikSmdrlaIl ;=jdhla fyda ;=,ks.hla ^lmq mq¿ka .=,shla& fkdfjhs" f,dï .=,shls'

Share ffjoHjrhd mejiq fohska ;=IaksïNQ; jQ wehg m<uqj lsisjla is;d .ekSug fkdyels jqkd' weh is;=fõ ta ;ukaf.a ysiflia njhs " kuq;a whf.a fhdaksh ;=,ska yuqù ;snqfka wehf.a iqr;,a n<,df.a f,dau .=,shls'

n<,df.a f,dau wehf.a fhdaksh ;=,g .sfha fldfyduo lshd Tn mqÿuhg m;afjkakg we;s' th isÿjQ whqre weiqfjd;a Tng úYajdi lsÍug mjd fkdyels fõú' kuq;a fuh iïmQ¾K i;Hh isÿùuls' weh wehf.a ksÈ hyk ;u fmïj;d iu. jf.au iqr;,a n<,d iu.o fnod .;a w;r" tu ksid n<,df.a f,dau we| u; ;ekam;aù ;snqkd' fmïj;d iu. ,sx.slj tl;=fjk úg flfia fyda wehf.a fhdaksh ;=,g n<,df.a tu f,dau ;,aÆù ;snqkd'

iqr;,hg we;s lrk n<Æka iy n,a,ka jeks i;=kag Tn fldmuK wdorh l,;a Tjqka Tfí we| u;g fkd.ekSug fyd¢ka u;l ;nd.kak'

Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය