HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Gossip News (Video)  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak Sirasa News Sinhala News 1st News First Final Cut  Derana news Ada Derana Tharunaya
iqrEmS .=jka fiaúldjlf.ka iem .kak .syska weu;s mp fjhs

;ju;a wújdylj isák weyeg lkg fmfkk iqÿ yekaä myg bkakd ksfhdacH weue;sjrhl= fï Èkj, ;udg .e,fmk ukud,shla fidhd .ekSfï uy fufyhqul fh§ isà' wjdikdjg miq.sh Èk lsysmfha§u Y%S ,xlka .=jka fiajdfõ
iQrEmS .=jka fiaúldjl ukud,shl f,i lekaodf.k hdug .;a W;aidyh o je,elS ;sfí'Bg fya;= ù we;af;a Tyqg tla ,,kdjla ‍f;dard .eksug fkdyels ùfuks' tlúg y;a wg fofkl=gu ux., fhdckd bÈßm;a ùu ksid flfyjÆ mg,jd .eksula olajd ÿr È. hEug o isÿj ;snQ kuq;a wjidkfha § weue;sjrhdf.ka ux., fhdackd bÈßm;a ùu úfkdaohg ldrKhla lr .ekSug fï .=jka fiaúldjka nqoaêu;a ù ;sfí'
oeka ksfhdacH weue;s Tjqkaf.a fyd| nhsÜ tlls' ta w;r weue;sjrhdg wh;a fld,aÆmsáfha yd kqjr t<sfha mj;sk iqmsß ksjdij, meje;ajqkq ux., lreKq ldrKd iïnkaO idlÉPdjkag iyNd.S ùfï wjia:dj o fï .=jka fiaúldjkag ,eî ;sfí'

fï w;ru kqjr t<sh me;af;ka wdrxÑ jkafka iqrEmS fg,s kdgH ks<shka lsysm fofkl=go ux., fhdackd bÈßm;a ùu ksid kqjr t,sfha nx.,dfõ idlÉPd jg lsysmhlau meje;=k njh' fuf,i ,enqKq ux., fhdackdjla ksid uy ‍hl f.Ü‍gq lvdf.k weue;sjrhd fidhd hEug ;rï Wkkaÿ jQ ks,shl .eko jd¾;d úh'

fldfydu kuq;a weue;sjrhd fidhñka isákafka ;U jka ,,kdjka fkdfõ' r;a;rka álg bkakd ,,kdjls' tfukau lvqfj,g ióm úh hq;=h'


Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය