HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Gossip Lanka Hot News (Video)  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak Sirasa News Sinhala News 1st News First Final Cut  Derana news Ada Derana Tharunaya
ux kej; foaYmd,kh wdjd'' oex fí%la .ykafka kE'' – uyskao

fmd,sia udOH m‍%ldYl lshkafka wuQ,sl fndre'' fukak fhdaIs;f.a kS;S{hd lshk l;dj''

w;a;sug ffu;‍%Sg;a ffu;‍%S lrkak fjkafk wmgu ;uhs

rcfha fiajl uQ,sl jegqm 2500lska jeäùu fmnrjdßfha;a kE''
ux kej; foaYmd,kh wdjd'' oex fí%la .ykafka kE'' – uyskao

ckdêm;sjrKfhka mrdch ù .ug f.dia ksoyfia ál l,la isáho ck;dj le|jQ le|jQ ksid ;uka kej; foaYmd,khg meñKs nj;a oeka ;u foaYmd,kfha§ fí%la ke;s nj;a ysgmq ckdêm;s uyskao rdcmla‍I uykqjr§ lshd isáfhah'

‘ux ixf;dafika .ug .sfha iekis,af, bkakhs' ta;a udi ;=kla neÆj ug yeuodu .ykj fodaIdfrdamKh lrkjd' miafi uka;%Sjre udj foaYmd,khg weo, .;a;' oeka ux foaYmd,khg wdjd' ta .uk w;ru. fí%la .yk flfkla fkdjhs’


fmd,sia udOH m‍%ldYl lshkafka wuQ,sl fndre'' fukak fhdaIs;f.a kS;S{hd lshk l;dj''

fhdaIs; rdcmlaI uy;d w;a wvx.=jg f.k rla‍Is; nkaOkd.dr.; lsÍfï C%shdj,sfha§ fmd,sia udOH m%ldYljrhd i|yka lrk wldrfha lsis;a isÿ fkdjQ nj ú;a;sfha kS;s{ fma%ïkd;a iS' fod,j;a; uy;d mjihs'
w;a;sug ffu;‍%Sg;a ffu;‍%S lrkak fjkafk wmgu ;uhs

w;a;sug ffu;‍%S,dg;a ffu;‍%S lrkak fjkafk wmgu nj ysgmq ckdêm;s uyskao rdcmla‍I uy;d mjihs'

uykqjr§ mej;s ckyuqjla wu;ñka ta uy;d fï woyia m, lf,ah'


rcfha fiajl uQ,sl jegqm 2500lska jeäùu fmnrjdßfha;a kE''

whjeh u.ska fmdfrdkaÿ jQ rdcH fiajl uQ,sl jegqmg msh,a 2500la tla lsÍu isÿ jkafka ud¾;= ui isg nj uqo,a rdcH weu;s ,la‍Iuka hdmd wfíj¾Ok uy;d mjihs'

oekgo §ukdjla f,i qmsh,a 2500la ,ndfok neúka th m‍%YaKhla fkdjk njo mjik Tyq jegqma jeäùug wod, pC%f,aLh blaukska ksl=;a lrk njo ioyka lrhs'


Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය