HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

NEWS  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak Sirasa News Sinhala News 1st News First Final Cut  Derana news Ada Derana Tharunaya
fodia;r fodaksf.a wuq;= fi,a,u (ùäfhda)

;ju 21hs''' f,dl=jgu lrka .sh l=vq ìiakia tl wf;a udÜgq!

kdrdfyakamsg uka;%S fmfofi ksjil ;sî ueðla uiarEï keue;s wka;rdodhl T!IO melÜ 27 la" fm%dm,Sia keue;s wka;rdodhl T!IO wvx.= l=vd fnda;,a 42 la"
lekîia ieghsjd t,a fyj;a lxid Ydlfhka ,nd .kakd yEIa .%Eï 16 la iuÛ 21 yeúßÈ ;reKshla fmÍod ^17& iji j,dk uOHu ÿIK u¾Ok tallfha ks,Odßka lKavdhula úiska fmd,sia úfYaI ld¾hdxYfha iyh we;sj w;awvx.=jg f.k ;sfí'fpdl,Ü f,i úfoaYfhka f.kajk ,o fldflka iy úfYaI y;= j¾.hlska ilia lrk njg iel l, yels ueðla uIarEï keue;s T!IOh ;sfnk njg ,o f;dr;=rla wkqj u;ao%jH ioyd ;Èka weíneysjqjl=f.a iyh we;sj fï jeg,Su isÿ lr we;'
wod< ielldßh fodia;rjrhl=f.a ÈhKshla nj mejfik w;r weh fï jHdmdrh Èh;alr we;af;a wef.a ieñhdf.a o iyh we;sj nj mejfia' uIa rEï keue;s u;aÿjH melÜgqjla remsh,a 3"500la muK jk nj o fmd,sish lshhs'

w;awvx.=jg .kakd ,o ielldßhf.ka jeäÿrg;a m%YaK lsßfïÈ fuu ueðla uIarEï keue;s wka;rdodhl T!IOh weußld tlai;a ckmofhka .=jka u.ska ,xldjg meñfKk úfoaYsh ldka;djka yryd fpdl,Ü f,i furgg f.kajk njg f;dr;=re fy<sj ;sfí'

fm%dm,Sia keue;s wka;rdodhl T!IOh ñ joj, we;s bá iy we,afldfyd,a ñY% lr idOk ,o T!IOhla njg wkdjrKh ù we;'

fuu wka;rdodhl T!IO yÿkd.;a mqoa.,hska w;r b;d ryis.;j úlsKsu isÿlrk njg o lreKq wkdjrKh ù ;sfí'

fuu T!IO f;d.fha jákdlu remsh,a fo,la‍I mkiaoyila ^25"0000$& muK jk njg wkdjrkh ú we;s njhs fmd,sish i|yka lf<a'

w;awvx.=jg .kakd ,o ielldßh Bfha bÈß úu¾Yk lghq;= ioyd krdfyakamsg fmd,sia ia:dkhg bÈßm;a lr we;' fï iïnkaOfhka kdrdfyakamsg fmd,sish jeäÿr úu¾Yk mj;ajdf.k hkq ,nhs'


Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය