HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Loading...

NEWS  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak Sirasa News Sinhala News 1st News First Final Cut  Derana news Ada Derana Tharunaya
fodia;r fodaksf.a wuq;= fi,a,u (ùäfhda)

;ju 21hs''' f,dl=jgu lrka .sh l=vq ìiakia tl wf;a udÜgq!

kdrdfyakamsg uka;%S fmfofi ksjil ;sî ueðla uiarEï keue;s wka;rdodhl T!IO melÜ 27 la" fm%dm,Sia keue;s wka;rdodhl T!IO wvx.= l=vd fnda;,a 42 la"
lekîia ieghsjd t,a fyj;a lxid Ydlfhka ,nd .kakd yEIa .%Eï 16 la iuÛ 21 yeúßÈ ;reKshla fmÍod ^17& iji j,dk uOHu ÿIK u¾Ok tallfha ks,Odßka lKavdhula úiska fmd,sia úfYaI ld¾hdxYfha iyh we;sj w;awvx.=jg f.k ;sfí'fpdl,Ü f,i úfoaYfhka f.kajk ,o fldflka iy úfYaI y;= j¾.hlska ilia lrk njg iel l, yels ueðla uIarEï keue;s T!IOh ;sfnk njg ,o f;dr;=rla wkqj u;ao%jH ioyd ;Èka weíneysjqjl=f.a iyh we;sj fï jeg,Su isÿ lr we;'
wod< ielldßh fodia;rjrhl=f.a ÈhKshla nj mejfik w;r weh fï jHdmdrh Èh;alr we;af;a wef.a ieñhdf.a o iyh we;sj nj mejfia' uIa rEï keue;s u;aÿjH melÜgqjla remsh,a 3"500la muK jk nj o fmd,sish lshhs'

w;awvx.=jg .kakd ,o ielldßhf.ka jeäÿrg;a m%YaK lsßfïÈ fuu ueðla uIarEï keue;s wka;rdodhl T!IOh weußld tlai;a ckmofhka .=jka u.ska ,xldjg meñfKk úfoaYsh ldka;djka yryd fpdl,Ü f,i furgg f.kajk njg f;dr;=re fy<sj ;sfí'

fm%dm,Sia keue;s wka;rdodhl T!IOh ñ joj, we;s bá iy we,afldfyd,a ñY% lr idOk ,o T!IOhla njg wkdjrKh ù we;'

fuu wka;rdodhl T!IO yÿkd.;a mqoa.,hska w;r b;d ryis.;j úlsKsu isÿlrk njg o lreKq wkdjrKh ù ;sfí'

fuu T!IO f;d.fha jákdlu remsh,a fo,la‍I mkiaoyila ^25"0000$& muK jk njg wkdjrkh ú we;s njhs fmd,sish i|yka lf<a'

w;awvx.=jg .kakd ,o ielldßh Bfha bÈß úu¾Yk lghq;= ioyd krdfyakamsg fmd,sia ia:dkhg bÈßm;a lr we;' fï iïnkaOfhka kdrdfyakamsg fmd,sish jeäÿr úu¾Yk mj;ajdf.k hkq ,nhs'


Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය