HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

6 Intriguing Ways To Improve Your Memory And Thinking Skills  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak Sirasa News Sinhala News 1st News First Final Cut  Derana news Ada Derana Tharunaya
Tnf.a u;lh yd Ñka;k yelshdj jeä lsÍug fukak úYañ; laru 6la

ia:sr u;lh" wmf.a mqreÿ yd wmf.a u;lh jeä ÈhqKq lrk laru, u;lh .ek w¿;au woahkhaka j,§ fidhd f.k we;'

hï fohla .ek È.= ld,Skj u;l ;nd .ekSug" th ;;amr 40
la muK fõ,djla kej; u;la l< hq;=hs'

w¿;a u;lhka ksjerÈj ;ekam;a lf,a ke;akï tjd wmg wu;l úh yel'jvd fyd| u;lfhka 40] la u jeämqr t<j¿ wdydrhg .ekSu ksid we;sfõ' fuh uy¿ ñksiqka 3"781 la fhdod l, wOHkhl§ oek.kakg ,enqfka Tjqkaf.a fud<h jir 5 lska muK ;reK ù mej;s njhs'

ueÈhï /fha§ .kakd flá wdydr u;lhg ydkslrk nj fidhd f.k we;' fuu mqreoao ksid bf.kSug yd u;lhg ydks isÿúh yel'

WKqiqï fpdla,Ü j¾. Tfí ys;Sfï yelshdj yd u;lh fõ.j;a lsÍug WmldÍ fõ' fuh Èk 30 la mdkh l< miq ñksiqka 60 fofkl=g ÿka u;lh yd ys;sfï yelshdj iïnkaO mÍlaIKhlska fy,s úh'

l=vd marudKfha isg hï maßudKhla we,afldfyd,a .ekSu miqld,Skj fyd| u;lhla i|yd WmldÍ fõ'

fufia we,afldfyd,a j, n,mEu w;S; isÿùï i|yd ñksiqkaf.a we;s u;lhka weiqßka fidhd .kakd ,§'

iQlsß nE.hla wdydrhg .;a úg ;;amr 5l § Tfí fud<fha laßhd ldß;ajh fõ.j;a fõ'

udkisl ffjoHjreka ñksiqkaj hym;a udkisl uÜgulg f.fkk ,§" túg Tjqkaf.a u;lh yd ;Srk .ekSfï yelshdj fõ.j;a úh'


Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය