HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

5 Reasons Your Breasts Hurt  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak Sirasa News Sinhala News 1st News First Final Cut  Derana news Ada Derana Tharunaya
Tnf.a mshhqre j, fõokdjla we;súh yels m%Odku fya;= 5 fukak

Tnf.a mshhqre j, fõokdjla we;súh yels m%Odku fya;= 5 fukak - Tima ùu ksid we;sjk fydafudak fjkiaùu Timaùu fl<skau iïnkaO fjkjd fydafudak fjkiaùug tal ksid Tnf.a Tima pl%fha fjkiaùï j,§ Tnf.a mshhqre j, fõokdjla we;sfjkak
mq¿jkaTimaùfï§ Bg%cka wju jk ksid;a mshhqre j, fõokdjla yg.kak mq¿jka ta jf.au udkisl wd;;sh fydafudak j,g n,md,d th ksi;a fuh isÿfjkak mq¿jka• ;o mshhqre

mshhqre álla ;o .;shla olajk úg nh fjkak tmd th idudkH ;;ajhla fjkak mq¿jka th ms<sldjla fjkak ;shk yelshdj wvqhs
fuh fydafudak j, wiunr;djla ksid we;sfjkak mq¿jka, tfy;a Tng mq¿jka ffjoHjrfhla .djg .syska Tnf.a ielh ÿre lr.kak

• jerÈ ;kmgh

Tn ks;ru Tnf.a mshhqre j,g .e,fmk ;kmg f;dard.; hq;=hs Tnf.a mshhqre myiqfjka ;nkak fudlo tajd ixfõ§hs
;o jeä ;kmg fukau nqre,a jeä ;kmgo fya;=fjkak mq¿jka Tnf.a mshhqre j, fõokdjla yg.kak

• fnfy;a

fydafudak jeä lrkak fok fnfy;a jf.a iuyr fnfy;a j¾.;a fuhg fya;=jla fjkak mq¿jka
Tn fnfy;la Ndú;d lrkak .;a;g miafia fuh isÿ jQjd kï ffjoHjrhd yuqù fnfy;a j¾.h fjkia lr.kak

• jevlghq;=

Tnf.a mshhqre j,g mSvkhla f.k fok Wiaik myia lrk jevlghq;= isÿ lrd kï fõokdj we;sjkafka mshhqre hg ;sfnk udxI fmaIS j, ÿ¾j,;dj ksid fjkak mq¿jka
tal ksid nr jev ;kshu lrkak hkak tmd ta jf.au jHdhdï j, ks;r fjkak

Tng l<yels foaj,a(

 Tima iufha§ ue.akSishï nyq, wdydr wr.kak

lef*ka wvx.= mdkhka .kak tl k;r lrkak

i;s 3lg jvd ld,hla fuh ;shkjd kï jydu ffjooHjrfhla yuqfjkakRecent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය