HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Upeksha's Second Marriage Postponed  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak Sirasa News Sinhala News 1st News First Final Cut  Derana news Ada Derana Tharunayamndf.a fojk lidoh ynla@


Bfha ^24& jeksod fld<U lsxianß fydag,fha mj;ajkakg Èk kshu lrf.k ;snqK ysgmq md¾,sfïka;= uka;%SkS fg,s ks<s WfmalaId iaj¾Kud,sf.a fojk újdy ux., W;aijh Èk kshuhla ke;sj l,a oud ;sfnkjd'
weh újdy fjkakg wfmalaIdfjka isáfha jHdmdßlfhl= iu. jk w;r
wjika fudfyd;
jk;=re Tyqf.a ku fy<sfkdlrkakg weh j.n,df.k isáhd' ;udj jir .Kkdjl isg y÷kk Tyq ;ud foaYmd,k jYfhka wirKjQ wjia:dfõ <`.ska isá tlu mqoa.,hd njg WfmalaId Tyq .ek wdorfhka ye¢kaùï lr ;snqKd' kuq;a Tyq .ek udOH fj; f;dr;=re ,ndfokakg weh ìhjQfha wjia:d lsysmhlu fjk;a újdyhka lr.kakg f.dia tajd udOH u.ska fy<s l< miq tu mqoa.,hka weh w;erhdfuka wehg lrlshd.kakg neßj hdfuks'
l,d lafIa;%fha wdrxÑ fy<s lrkafka fuu újdyhgo ta ix;Eish isÿj we;s njhs'kuq;a WfmalaId miq.sh i;swka; mqj;am;a wu;ñka mjid we;af;a ;u ujg we;sjQ yÈis yDohdndO ;;ajh u; fuu újdyh l,a.sh nj;a miqÈklg Èk n,oa§ fcHd;sIHh wkqj
kele;a ,nd.ekSu wmyiqjQ ksid th fmnrjdßfhaj;a isÿ lrkakg neßj l,a .sh njhs'fmnrjdßh fldaK udihla njo weh lshhs'
flfia kuq;a weh i;s lsysmhlg Wv§ udOH fj; woyia m<lr ;snqfka weh m<uq újdyh W;aijY%Sfhka ieurE ksid fojekak ta ;rï úYd, wdldrhg isÿ lrkakg wfmalaId fkdlrk nj;a ys;j;=ka yd f;dard.;a l,dlrejka lsysmfofkl= iu. idohla muKla mj;ajk nj;a pdß;%dkql+, lsisfohla lrkakg n,dfmdfrd;a;= fkdjk nj;ah'
uj wikSm ;;ajfha isáh§ ;udg újdy jkakg neß nj lshk WfmalaId th mj;ajkakg Èk kshuhla ke;s njo lshd we;'
ñka i;s lsysmhlg Wv§ tla;rd ;reKfhl= wehg lror lrñka újdy fjkakg ksjig tk nj lshñka WfmalaId fydaud.u fmd,sishg meñKs,a,lao lr ;snqK w;r ta iïnkaO jd¾;d m<jQ miq fldfukaÜ ys;j;=ka mjid ;snqfka tfia wdfõ wehg mqreÿ flfkl= úh yels njhs' wef.a újdyh l,a.sfhao tu isÿùfuka i;shlg miqjhs'


Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය