HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Social Media Ransom Racket revealed in Sri Lanka  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak Sirasa News Sinhala News 1st News First Final Cut  Derana news Ada Derana Tharunaya
;reKShka úÈhg zzpeÜlrZZ
fld,a,kaf.a ksrej;a ùäfhda
f.kajdf.k lmamï .kak l,a,shla


iqrEmS ;reKShka f,i fmkS isáñka f*ianqla iudc fjíwvúh Tiafia ;reKhka fma%ufhka rjgd Tjqkaf.a ksrej;a PdhdrEm iy ùäfhda o¾Yk ,ndf.k tajd m%pdrh lrk njg ;¾ckh lr remsh,a ,laI .Kkska lmamï uqo,a ,nd.kakd ixúOdkd;aul l,a,shla
ms<sn| mÍlaIKhla

mj;ajd wêlrKhg jd¾;djla bÈßm;a lrk f,i fld<U m%Odk ufyia;%d;a .sydka ms,msáh uy;d Bfha ^19& wmrdO mÍlaIK fomd¾;fïka;=j fj; ksfhda. lf<ah'

fuu isoaêhg wod<j f*ianqla fjí wvúh Tiafia iqrEmS ;reKShlg /jà ;u ksrej;a PdhdrEm iy ùäfhda o¾Yk ,nd § we;'miqj wod< l,a,shg lmamï jYfhka uqo,a remsh,a fo,laI oi oyil uqo,la ,ndÿka nj lshk hqo yuqod fin<l= úiska wmrdO mÍlaIK fomd¾;fïka;=j fj; l< meñ‚,a,lg wkqj fuu mÍlaIKh wdrïN l< nj tys mß.Kl wxYfha ia:dkdêm;s m%'fmd'm' tia' fla' fiakdr;ak uy;d Bfha ^19& wêlrKhg oekqï ÿka wjia:dfõ fuu lreKq wkdjrKh úh'

meñ‚,sldr hqo yuqod fin<df.a f*ianqla .sKqug iqrEmS ;reKShl úiska werhqula ^f*kaÙ ßlafjiaÜ& ,nd § we;s w;r" miqj meñ‚,slre úiska tu ;reKShl f,iska fmkS isá wh iu. oeä ióm weiqrla mj;ajd we;s nj meñ‚,slre ish meñ‚,af,ka ryia fmd,sishg meñ‚,s lr ;sìK'

fuu ióm weiqr fya;=fjka ;reKShl f,i f*ianqla fjíwvúfha fmkS isá ;eke;a;d úiska meñ‚,sldr yuqod fin<df.a ksrej;a PdhdrEm iy ùäfhda o¾Yk úYd, m%udKhla ,ndf.k b,a,d we;s nj;a" fuu wh ldka;djl f,i is;+ meñ‚,slre tu PdhdrEm fukau ùäfhda o¾Yk o ,nd § we;af;a Tyqf.a cx.u ÿrl:kh u.ska nj;a ryia fmd,sish wêlrKhg lreKq jd¾;d lr ;sìK'

miqj meñ‚,slref.a ksrej;a PdhdrEm iy ùäfhda o¾Yk m%pdrh lrk nj mjiñka wod< f*ianqla .sKqu ysñ lKavdhu úiska meñ‚,sldr yuqod fin<d ìh .kajd ;¾ckh lr wjia:d foll§ uqo,a remsh,a fo,laI oi oyil uqo,la .sKqï wxl follg ner lrjdf.k we;ehs ryia fmd,sish wêlrKfha§ lreKq wkdjrKh lf<ah'

fujeks meñ‚,s rdYshla iïnkaOfhka fï jk úg ;u wxYh fj; f;dr;=re ,efnñka mj;sk njo fuys§ i|yka l< ryia fmd,sish isoaêhg wod<j tla mqoa.,hl= fkdj ixúOdkd;aul lKavdhula lghq;= lrkq ,nk njo wêlrKhg i|yka lf<ah'

ta wkqj" meñ‚,a,g wod< lmamï uqo,a ,ndÿka nj lshk nexl= .sKqïj, f;dr;=re fukau wod< ta à tï hka;%j, iS iS à ù leurd o¾Yk o ,ndf.k fuu mÍlaIKh läkñka isÿlr wêlrKhg iúia;r jd¾;djla ,nd fok f,i fuys§ wêlrKh ryia fmd,sishg kshu lf<ah


Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය