HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

She Drank 3 Cups of Coffee In 1 Day, This Is What Happened To Her  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak Sirasa News Sinhala News 1st News First Final Cut  Derana news Ada Derana Tharunaya
jeäfhka fldams mdkh lf,d;a ldka;djkaf.a mshhqre j,g isÿfjk foh fukak'

Èklg fldams fldamam 3la fyda Bg jvd jeäfhka mdkh lf,d;a ldka;djkaf.a mshhqre l=vdfjk nj wkdjrKh lr.ekSug úoHd{fhda iu;a ù we;'

ldka;djka 300 fofkl=f.a mshhqre j, m%udKhka iy Tjqkaf.a ohsksl fldams mßfNdackh mßlaId lrne,Sfï§  ta nj jeäÿrg;a ikd; ù ;sfnkjd'tu m¾fhaIlhska mjik mßÈ" Èklg fldams fldamam 3la mßfNdackh l,;a ldka;djkaf.a mshhqre yels,Su isÿfjkjd' ohsksl fldams mßfNdach jeäfjkak jeäfjkak mshhqre yels,Sfï fõ.ho by,hk nj fy<sù ;sfnkjd lsõfjd;a Tn mqÿuhg m;afõú'

ldka;djka w;ßka yß wvla ;rï jQ msßilf.a cdk fï i|yd hï ixfõ§;djhla olajkjd' wkak tu fya;=j ksid ;uhs fldams mdkh lsÍï§ we;eï ldka;djkaf.a mshhqre l=vdfjkakg mgka .kafka' Tfí mshhqre j, m%udKh l=vd kï ta i|yd j.lsjhq;= jkafka Tfí fldams mßfNdackh fjkakg mq¿jka', meal plan, foods, detox, air plane

iaùvkfha Ækaâ úYaj úoHd,fha l;sldpd¾hh jßhla jk fyf,akd c¾kaiafg%daka uy;añho mjikafka" wêl fldams mßfNdackh ksid ldka;djkaf.a mshhqre j,g úYd, n,mEula we;sùfï yelshdjla we;s njhs'

^fldamS mßfNdackh lrk ldka;djka wksh; ìhla we;slr.; hq;= keye" fudlo mshhqre l=vdùu tla rhlska isÿfjk fohla fkdfjhs' mshhqre l=vdjqk;a w;=reoyka ù hkafka ke;snjo fyd¢ka u;l ;nd.kak&

ldka;djkag fldams w.=kh hk jerÈ u;hg meñfKkak tmd' fudlo" fldams mßfNdackh lsÍï§ ldka;djkag mshhqre ms<sldjka je<fokakg ;sfnk wjodkï ;;ajh wju fjk njo m¾fhaIKhka j,§ fy<sù ;sfnkjd'


Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය