HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Sanath & Cletus Met with An Accident  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak Sirasa News Sinhala News 1st News First Final Cut  Derana news Ada Derana Tharunaya
ik;a .=K;s,l yd la,Sgia fukaäia
mqxÑ fnd/,af,a§ ldkqjlg jeá,dm%ùK rx.k Ys,amS ik;a .=K;s,l iy la,Sgia fukaäia .uka .;a fudag¾ r:hla fmf¾od mqxÑ fnd/,a, m%foaYfha§ c,hg hgùu ksid wlr;eínhlg uqyqK§ we;'
miq.sh 06 jeksod ijia ld,fha wêl j¾Idj mej;s wjia:djl Tjqka iskud lghq;a;la i|yd ó.uqj n,d.uka lrñka isáh§

Tjqka .uka .;a fudag¾ r:h mqxÑ fnd/,af,a§ jeis c,h msÍ ;snqK ldkqjlg jeà ;sfnk w;r r:fha wvlau j;=frka .s,S we;' tu wjia:dfõ fudaܾ r:fha Tjqka fofokdg wu;rj ;j;a isõfofkl= .uka lrñka isg ;sfnkjd' jeis iys; wjia:djla
ksid Tjqkaj j;=frka f.dv.kakg wjg msßiao tlajru meñK ke;s kuq;a ál fõ,djlska fï úm; ±l mdf¾ .uka l< lsysm fofkl= Woõjg meñK we;'
ldkqfõ j;=f¾ .s,S jdykfha fodr wer.kakgo wmyiqù Tjqka ihfokd j;=f¾ .sf,ñka isáoa§ meñKs wdOdrlrejka jdykh me;a;lg weo jdykfha fodrj,a yerf.k Tjqkaj fírdf.k ;snqKd'
iskud mgj, ks;r ±lmqreÿ ik;a .=K;s,l" la,Sgia fukaäia iy ;j;a isjqfokl= fuf,i wk;=rg ,laj we;s nj msßi ±kf.k we;af;a miqjhs'
miqj Tjqka tu ia:dkfha jdykh oud ;%Sfrdao r:j,ska ksfjiaj,g f.dia ;snqKd'
isoaêh wjia:dfõ fudag¾ r:h mojdf.k f.dia ;snqfkao la,Sgia fukaäiah'
isoaêh .ek woyia ±lajQ la,Sgia mejiqfõ wêl j¾Idj ksid jdyk ;onohla we;sjQ nj;a ta w;r;=r§ ;j;a jdykhla ;uka miqlrkak yooa§ bvfokakg me;a;lg lemQ ksid fï wk;=rg uqyqK ÿka njhs'
wk;=ßka jdykfha .uka .;a msßig lsisÿ ;=jd,hla isÿù ke;s kuq;a fudag¾ r:h ±ä f,i w,dNjQ njo jd¾;d jqKd'


Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය