HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

News  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak Sirasa News Sinhala News 1st News First Final Cut  Derana news Ada Derana Tharunaya 
n,kak wdfõ ke;s jqkdg lula kE ''i¾''fï rg mdjdfokak tmd

miq.shod ckdêm;s ffu;S‍%md, isßfiak uy;d uqyqK ÿka wkfmalaIs; isÿúula ksid oeä f,i lïmkhg m;aj isák nj rcfha wNHka;r f;dr;=re jd¾;dlrKfha fhfoak wm úfYaI jd¾;dlre ioyka
l<d' ta w;a;säh ñysÿ fi;a ueÿf¾ bÈl< msyskqï ;gdlh rKúre whs;shg mjrd Èfï W;aijhg iyNd.s fjñka f;drd.;a wdndê; rKúrejka wdikakhg .syska l;d lrñka hk wjia:dfõ tla rKúrefjl= “wmsj n,kak wdfõ ke;s jqkdg lula kE ''i¾''fï rg mdjdfokak tmd…” hkqfjka lE .id we;s w;r jydu tu ia:dkhg ueÈy;a jq ckdêm;s wdrlaIl wxYfha iudðlhka Tyqj ksyv lsßug lghq;= lr ;sfí'miqj wod, W;aijh wdjrKh l, ckdêm;s udOH wxYfha úãfhda leurdj, leiÜmg mjd tu wjia:dfõu bj;a lsßug ffu;%Sf.a fm!oa.,sl wdrlaIlhka lghq;= lr we;s w;r uy;a l,lsßug m;a ffu;%S ksyvju tu ia:dkfhka bj;aj heug lghq;= lr ;sfí'

miqj W;aij iNdj wu;ñka isßfiak mjid isáfha 2009 uehs 18 jkod t,a'à'à'B ;‍%ia;jdoh igka ìfï hqouh jYfhka mrdch jqj;a" fï rfÜ B<dï rdcHhla ìys lsÍug Tjqka ;=, ;snQ u;jdoh ta ;=, mrdch fkdjQ nj;a hqouh jYfhka mrdch jQ ;‍%ia;jd§ka u;jd§ f,i mrdch lsÍfï j.lSu bgq lsÍug kj rch Wr § isák njhs'Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය