HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Loading...

News  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak Sirasa News Sinhala News 1st News First Final Cut  Derana news Ada Derana Tharunaya 
n,kak wdfõ ke;s jqkdg lula kE ''i¾''fï rg mdjdfokak tmd

miq.shod ckdêm;s ffu;S‍%md, isßfiak uy;d uqyqK ÿka wkfmalaIs; isÿúula ksid oeä f,i lïmkhg m;aj isák nj rcfha wNHka;r f;dr;=re jd¾;dlrKfha fhfoak wm úfYaI jd¾;dlre ioyka
l<d' ta w;a;säh ñysÿ fi;a ueÿf¾ bÈl< msyskqï ;gdlh rKúre whs;shg mjrd Èfï W;aijhg iyNd.s fjñka f;drd.;a wdndê; rKúrejka wdikakhg .syska l;d lrñka hk wjia:dfõ tla rKúrefjl= “wmsj n,kak wdfõ ke;s jqkdg lula kE ''i¾''fï rg mdjdfokak tmd…” hkqfjka lE .id we;s w;r jydu tu ia:dkhg ueÈy;a jq ckdêm;s wdrlaIl wxYfha iudðlhka Tyqj ksyv lsßug lghq;= lr ;sfí'miqj wod, W;aijh wdjrKh l, ckdêm;s udOH wxYfha úãfhda leurdj, leiÜmg mjd tu wjia:dfõu bj;a lsßug ffu;%Sf.a fm!oa.,sl wdrlaIlhka lghq;= lr we;s w;r uy;a l,lsßug m;a ffu;%S ksyvju tu ia:dkfhka bj;aj heug lghq;= lr ;sfí'

miqj W;aij iNdj wu;ñka isßfiak mjid isáfha 2009 uehs 18 jkod t,a'à'à'B ;‍%ia;jdoh igka ìfï hqouh jYfhka mrdch jqj;a" fï rfÜ B<dï rdcHhla ìys lsÍug Tjqka ;=, ;snQ u;jdoh ta ;=, mrdch fkdjQ nj;a hqouh jYfhka mrdch jQ ;‍%ia;jd§ka u;jd§ f,i mrdch lsÍfï j.lSu bgq lsÍug kj rch Wr § isák njhs'Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය