HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Loading...

News  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak Sirasa News Sinhala News 1st News First Final Cut  Derana news Ada Derana Tharunaya
iylre fyda iyldßh iuÛ jvd fyd| ,sx.sl in|;djla mj;ajd.; yels wdldr 15la fukak
 ,sx.slj wi;=gqodhl Ndjh j¾;udkafha f.dvla olskak ,efnk mjq,a wjq,a lrk ;;ajhla' f.dvla wh lsysmfofkla iuÕ ,sx.slj tlafjkjd' tu.ska Tjqka  wkaOù Tjqkaf.a Ôú;h fkdoekqj;aju
úkdYh lrd f.k hkjd'

fofofkla w;r ,sx.sl Ôú;h m%Yxidjg m;a l, hq;= fohla fkdjqk;a th mú;% fohla f,i ie,lsh hq;=hs'wms ys;kjd my; lreKq 15 Tng jeo.;a fjhs lsh,d' Tnf.a iyhlhd iuÕ wmQ¾j ld,hla f.ùug th m%udKj;a fkdfjkak mq¿jka' tfy;a th Tng m%fhdackj;afjhs' yeu hqj,laj i;=gqjfka fjkia fldaK j,ska" ta ksid Tn;a Tnf.au l%uhla wkq.ukh lsÍfuka i;=gq odhl ,sx.sl Ôú;hla iy jeämqr wdorh msreKq Ôú;hla ,nd.kak Tng;a mq¿jka'

1' u;ameka fndkak tmd" th iakdhqpls;hg uq, mdokjd' iuyr fj,djg tal uq,§ fyd|hs lsh,d ysf;aú' ta;a miafia tal Tnf.a ,sx.sl Ôú;h úkdY lrdú'

2' ÿïmdkfhka ñfokak'

3' wiNH Ñ;%mg n,kak tmd' tu.ska ,sx.sl Ôú;h ms<sn| jerÈ Ñ;%hla Tn ;=< ujkjd'

4' Tnf.a iylre$iyldßh yiqrjk úg r¿ fjkak tmd'

5' ,sx.slj tlaùfï§ f.dvla fõ.j;a fjkak tmd'

6' ,sx.slj tlafjkak l,ska fjk;a l%u u.ska È. fj,djla fokakd i;=gq fjkak'7' Tnf.a iylre$iyldßh  iuÕ ,sx.sl;ajh ms<sn|j újD;j l;d lrkak'

8' fjk ldgj;a jvd Tnf.a iylre$iyldßh  wdorh lrkak" jf.au th oefkkak fokak'

9' ,sx.sl;ajh lshkafka krl fohla lsh,d ys;kak tmd" ieñfhla iy ìß|la w;r lsisu iSudjla kE'

10' Tnf.a iylre$iyldßh iuÕ i;=gqjkak' Tnf.a iyldrhg újD;ajkak'

11' ksok ldurfhaÈ Tnf.a Ôú;h ms<sn| m%Yak .ek l;d lrkak tmd'

12' Tnf.a fmr iylrejka $ iyldßhka .ek ys;kak tmd'

13' Tnf.a iylre$iyldßhg wjYH foa lrkak' tu.ska wdor Yla;su;afjhs'

14' Tn iqrdka;hg m;aùu md,kh lr.kak n,kak' thska wksldg myiqjla oefkaú'

15' Tnf.a iylre$iyldßh  iu. Tnf.a ,sx.sl wdYdjka ish,a, bgq lr.kak' th Tyqg fyda wehg mejiSug ue,sjkak tmd' fudlo Tn fom, w;r lsisu iSudjla kE'Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය