HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

News  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak Sirasa News Sinhala News 1st News First Final Cut  Derana news Ada Derana Tharunaya
iylre fyda iyldßh iuÛ jvd fyd| ,sx.sl in|;djla mj;ajd.; yels wdldr 15la fukak
 ,sx.slj wi;=gqodhl Ndjh j¾;udkafha f.dvla olskak ,efnk mjq,a wjq,a lrk ;;ajhla' f.dvla wh lsysmfofkla iuÕ ,sx.slj tlafjkjd' tu.ska Tjqka  wkaOù Tjqkaf.a Ôú;h fkdoekqj;aju
úkdYh lrd f.k hkjd'

fofofkla w;r ,sx.sl Ôú;h m%Yxidjg m;a l, hq;= fohla fkdjqk;a th mú;% fohla f,i ie,lsh hq;=hs'wms ys;kjd my; lreKq 15 Tng jeo.;a fjhs lsh,d' Tnf.a iyhlhd iuÕ wmQ¾j ld,hla f.ùug th m%udKj;a fkdfjkak mq¿jka' tfy;a th Tng m%fhdackj;afjhs' yeu hqj,laj i;=gqjfka fjkia fldaK j,ska" ta ksid Tn;a Tnf.au l%uhla wkq.ukh lsÍfuka i;=gq odhl ,sx.sl Ôú;hla iy jeämqr wdorh msreKq Ôú;hla ,nd.kak Tng;a mq¿jka'

1' u;ameka fndkak tmd" th iakdhqpls;hg uq, mdokjd' iuyr fj,djg tal uq,§ fyd|hs lsh,d ysf;aú' ta;a miafia tal Tnf.a ,sx.sl Ôú;h úkdY lrdú'

2' ÿïmdkfhka ñfokak'

3' wiNH Ñ;%mg n,kak tmd' tu.ska ,sx.sl Ôú;h ms<sn| jerÈ Ñ;%hla Tn ;=< ujkjd'

4' Tnf.a iylre$iyldßh yiqrjk úg r¿ fjkak tmd'

5' ,sx.slj tlaùfï§ f.dvla fõ.j;a fjkak tmd'

6' ,sx.slj tlafjkak l,ska fjk;a l%u u.ska È. fj,djla fokakd i;=gq fjkak'7' Tnf.a iylre$iyldßh  iuÕ ,sx.sl;ajh ms<sn|j újD;j l;d lrkak'

8' fjk ldgj;a jvd Tnf.a iylre$iyldßh  wdorh lrkak" jf.au th oefkkak fokak'

9' ,sx.sl;ajh lshkafka krl fohla lsh,d ys;kak tmd" ieñfhla iy ìß|la w;r lsisu iSudjla kE'

10' Tnf.a iylre$iyldßh iuÕ i;=gqjkak' Tnf.a iyldrhg újD;ajkak'

11' ksok ldurfhaÈ Tnf.a Ôú;h ms<sn| m%Yak .ek l;d lrkak tmd'

12' Tnf.a fmr iylrejka $ iyldßhka .ek ys;kak tmd'

13' Tnf.a iylre$iyldßhg wjYH foa lrkak' tu.ska wdor Yla;su;afjhs'

14' Tn iqrdka;hg m;aùu md,kh lr.kak n,kak' thska wksldg myiqjla oefkaú'

15' Tnf.a iylre$iyldßh  iu. Tnf.a ,sx.sl wdYdjka ish,a, bgq lr.kak' th Tyqg fyda wehg mejiSug ue,sjkak tmd' fudlo Tn fom, w;r lsisu iSudjla kE'Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය