HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

NEWS  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak Sirasa News Sinhala News 1st News First Final Cut  Derana news Ada Derana Tharunaya
iem ßfhka rg jfÜ .syska ia;%s ¥Yk 4la lrmq f.aïldrhd


fmd,sisfhka mkskak .syska by< ud,fhka ìug;a jeá,d' fld,a, ldmq r;a;rx j, jákdlu remsh,a fldaá 5 la¨‍'

iqfLdamfNda.S fudag¾ r:hlska rgmqrd ießirñka ksjdi 150 lg wêl
ixLHdjla ì| ia;%S ¥IK 4 la lr jfrka;= 32 la ksl=;aj isá oreKq .Kfha wmrdOlrejl= je,sfõßh ‍fmd,sish w;awvx.=jg f.k ;sfnkjd' jHdc ye÷kqïm;la Ndú; lrñka iqfLdamfNda.S Ôú;hla f.jQ fuu wmrdOlreg w;afndaïn <Õ ;ndf.k isàu iïnkaOfhkfo fpdaokd t,a, ù ;snqKd'lsß,a,j," lkaolmdmq ykaÈfha § fuu wmrdOlre ;j;a i.fhl=o iu. iqfLdamfNda.S fudag¾ r:hlska .uka lrk wjia:dfõ je,sfõßh ‍fmd,sish úiska w;awvx.=jg f.k ;snqKd'

tu iqfLdamfNda.S r:h mÍlaId lsÍfï § tys ;sî fyfrdhska .%Eï 2 ñ,s .%Eï 100 la iy .xcd f;d.hlao fidhd.;a nj ‍fmd,sish mjikjd' 36 yeúßÈ jika; r;akdhl kue;s fï mqoa.,hd Bfha Èkfha§ je,sfõßh ‍fmd,sisfha by< ud,fha isg m,dhdug ;e;a lsÍfï § ìug weo jeà we;s w;r Tyqj .ïmy frday,g we;=<;a lr ;sfnkjd'

Tyqf.a jHdc ye÷kqïmf;ys ku i|yka fldg we;af;a udkf.a ksYdka; hk kñka jk w;r mÈxÑh lvqfj, iy jhi 35 yeúßÈ nj;a tys i|yka ;sfnkjd' Tyq iu. w;awvx.=jg .;a wfkla iellre weô,smsáh m%foaYfha mÈxÑ iqñ;a l=udr fyj;a —fldKavhd˜ kue;a;d h'

fuys m%Odk iellre jk jika; keue;a;d fld,a,lk ,o uqo,aj,ska yhsì%â j¾.fha fudag¾ r: folla l=,shg f.k we;s w;r bka tla r:hlg uilg remsh,a tla,laI oioyila f.jk njg;a fy<sj ;sfnkjd'

kqf.af.dv" fydaud.u" uyr" ms<shkao," fldÜgdj wd§ m%foaYj, ksfjiaj,g mek fudyq fld,a,ld we;s nj;a" fld,a,lEu i|yd ysiajeiqï Ndú; fldg we;s nj;a fy<s ù ;sfnkjd'

iS'iS'à'ù' o¾Ykj,skao fudyq l< fld,a,hka lsysmhl f;dr;=re ‍fmd,sish wkdjrKh lrf.k we;s w;r ta i|yd Ndú; l< ysiajeiqï lsysmhlao ‍fmd,sish fidhd f.k ;sfnkjd'

Bg wu;rj fudjqka Ndú; l< cx.u ÿrl:k myla fidhdf.k we;s w;r fudyq fld,a, lk ,o rka NdKavj, jákdlu remsh,a fldaá mylg wêl nj;a fy<sj ;sfnkjd'

fuu fld,a,lEïj,g nkaOkd.drfha isák mqoa.,hka fofokl=o iïnkaO njg f;dr;=re ,eî ;sfnkjd'Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය