HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Loading...

NEWS  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak Sirasa News Sinhala News 1st News First Final Cut  Derana news Ada Derana Tharunaya
iem ßfhka rg jfÜ .syska ia;%s ¥Yk 4la lrmq f.aïldrhd


fmd,sisfhka mkskak .syska by< ud,fhka ìug;a jeá,d' fld,a, ldmq r;a;rx j, jákdlu remsh,a fldaá 5 la¨‍'

iqfLdamfNda.S fudag¾ r:hlska rgmqrd ießirñka ksjdi 150 lg wêl
ixLHdjla ì| ia;%S ¥IK 4 la lr jfrka;= 32 la ksl=;aj isá oreKq .Kfha wmrdOlrejl= je,sfõßh ‍fmd,sish w;awvx.=jg f.k ;sfnkjd' jHdc ye÷kqïm;la Ndú; lrñka iqfLdamfNda.S Ôú;hla f.jQ fuu wmrdOlreg w;afndaïn <Õ ;ndf.k isàu iïnkaOfhkfo fpdaokd t,a, ù ;snqKd'lsß,a,j," lkaolmdmq ykaÈfha § fuu wmrdOlre ;j;a i.fhl=o iu. iqfLdamfNda.S fudag¾ r:hlska .uka lrk wjia:dfõ je,sfõßh ‍fmd,sish úiska w;awvx.=jg f.k ;snqKd'

tu iqfLdamfNda.S r:h mÍlaId lsÍfï § tys ;sî fyfrdhska .%Eï 2 ñ,s .%Eï 100 la iy .xcd f;d.hlao fidhd.;a nj ‍fmd,sish mjikjd' 36 yeúßÈ jika; r;akdhl kue;s fï mqoa.,hd Bfha Èkfha§ je,sfõßh ‍fmd,sisfha by< ud,fha isg m,dhdug ;e;a lsÍfï § ìug weo jeà we;s w;r Tyqj .ïmy frday,g we;=<;a lr ;sfnkjd'

Tyqf.a jHdc ye÷kqïmf;ys ku i|yka fldg we;af;a udkf.a ksYdka; hk kñka jk w;r mÈxÑh lvqfj, iy jhi 35 yeúßÈ nj;a tys i|yka ;sfnkjd' Tyq iu. w;awvx.=jg .;a wfkla iellre weô,smsáh m%foaYfha mÈxÑ iqñ;a l=udr fyj;a —fldKavhd˜ kue;a;d h'

fuys m%Odk iellre jk jika; keue;a;d fld,a,lk ,o uqo,aj,ska yhsì%â j¾.fha fudag¾ r: folla l=,shg f.k we;s w;r bka tla r:hlg uilg remsh,a tla,laI oioyila f.jk njg;a fy<sj ;sfnkjd'

kqf.af.dv" fydaud.u" uyr" ms<shkao," fldÜgdj wd§ m%foaYj, ksfjiaj,g mek fudyq fld,a,ld we;s nj;a" fld,a,lEu i|yd ysiajeiqï Ndú; fldg we;s nj;a fy<s ù ;sfnkjd'

iS'iS'à'ù' o¾Ykj,skao fudyq l< fld,a,hka lsysmhl f;dr;=re ‍fmd,sish wkdjrKh lrf.k we;s w;r ta i|yd Ndú; l< ysiajeiqï lsysmhlao ‍fmd,sish fidhd f.k ;sfnkjd'

Bg wu;rj fudjqka Ndú; l< cx.u ÿrl:k myla fidhdf.k we;s w;r fudyq fld,a, lk ,o rka NdKavj, jákdlu remsh,a fldaá mylg wêl nj;a fy<sj ;sfnkjd'

fuu fld,a,lEïj,g nkaOkd.drfha isák mqoa.,hka fofokl=o iïnkaO njg f;dr;=re ,eî ;sfnkjd'Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය