HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Mother & Daughter Killed in Dematagoda Accident  fougf.dv wk;=rg wkqn, ÿka uj
udi 10 orejg lsßfokak wem b,a,hsmiq.shod fougf.dv m%foaYh fkdikaiqka lrñka ly bßu;§ ujl yd ÈhKshl hglr urñka ßh meojQ 15 yejsrsos nd,jhialdr isiqjd iy Tyqf.a uj Bfha wêlrKhg bosrsm;a l< wjia:dfõ Tjqka
fjkqfjka fmkS isá kS;S{hd fuu ujg jhi udi 10 lsß orefjl= isák nj lshñka wehg wem ,ndfok f,i úksiqref.ka nE.Em;a jQ nj jd¾;d jkjd'


34 yeúßÈ Yls,d Ndkq kue;s fuu ldka;dj
,nk 28 jkod y\qkd.ekSfï fmrÜgqjlg bÈßm;a lrkakg kshñ; neúka wehg ta jk;=re wem ,nd§u isÿ l< fkdyels nj;a wef.a lsß ore m%Yakhg úi÷ula f,i

nkaOkd.drhg <orejd le|jdf.kú;a lsߧug ta i|yd wjYH myiqlï nkaOkd.drfhka imhd.kakd f,i;a úksiqre kshu l<d'
ta wkqj wehj ;jÿrg;a rlaIs; nkaOkd.dr .; lr ;sfí'
fuu ujg 15 yeúßÈ mq;=g wu;rj 20 yeúßÈ ÈhKshlo isák w;r nd,u <orejdg udi 10 ls'
fuu wk;=r isÿ l< 15 yeúßÈ fudfyduâ *dßia *drela kï mdi,a isiqjdf.a jhi wvq neúka nkaOkd.drhg wkqhqla; udfld< /|jqï ksjdifha r|jd ;nd kej; wêlrKh bÈßm;a lrk f,i;a úksiqre okajd isáhd'
isoaêh ms<sn| wêlrK lghq;= bÈßhg;a isÿfõ'Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය