HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Mother & Daughter Killed in Dematagoda Accident  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak Sirasa News Sinhala News 1st News First Final Cut  Derana news Ada Derana Tharunaya

v%hsúka ,hsIka ke;s
15 yeúßÈ cd;Hka;r mdi,a isiqjd

fougf.dv ly brl§
ujl yd ÈhKshl hglr urd mek.syskaBfha rd;%S ld,fha fougf.dv m%foaYfha fkdikaiqkaldÍ ;;ajhla we;sjqKd' thg fya;=jQfha fîia,hska ud¾.fha ujqkaÜ fóß m%foaYfhaoS fougf.dv foig Odjkh jq ld¾ r:hla mosl udrefjka mdr udrefjñka isá ujl yd ÈhKshl hg lr
m<dhduhs' rd;%S 8'50g muK isÿjQ tu wk;=ßka 47 yeúßÈ uj yd 10 yeúßÈ ÈhKshl ñh.shd' Tjqka iu. mdf¾ .uka l<
wfkla ÈhKsh jdykfha fkd.eà hx;ñka fíÍ ;snqKd'
fuu ;sfokdu fougf.dv àúiai j;af;a tlu mjqf,a mÈxÑlrejkah'
wk;=ßka miq fofokdu cd;sl frday,g we;=<;a lrkakg m%foaY jdiSka lghq;= l<;a Tjqkaf.a ;=jd, nrm;,jQ neúka ñhf.dia ;snqKd'
wk;=r isÿ l< jdykh meojQ mqoa.,hd m<df.dia ;snqK w;r Tyq w,a,d.kakg fmd,sish fufyhqula Èh;a lr miqj .%Ekaâmdia m%foaYfha§ Tyq w,a,df.k ;snqKd'
Tyqf.ka m%ldY ,ndf.k fmd,sish isÿl< úu¾Ykj,§ wkdjrKhjQfha fuu mqoa.,hd jhi 15 l l=vd mdi,a isiqfjl= njhs' fld<U m%Odk fmf<a

cd;Hka;r mdi,l bf.kqu ,nk nj lshk Tyqg jdyk meoùfï n,m;%hla ,nd.kakg ;rï jhio iïmQ¾Kù fkd;snqK wfhls' Tyqg jdykh mojkakg ,ndÿka mqoa.,hdjo fmd,sia w;awvx.=jg .kakg kshñ;h'
isoaêfhka miq Bfha rd;%sfha fougf.dv m%foaYjdiSka fougf.dv fmd,sish jglr tlS mqoa.,hd w;awvx.=jg .kakg n,lr isáh w;r tu wjia:dfõ uhsl%f*dakhla Ndú; lrñka msßi weu;+ ysgmq fmd,sia udOH m%ldYl wð;a frdayK mqoa.,hd w,a,df.k ;sfnk nj;a ikaiqka jk f,i;a msßig ±kqï ÿkakd'
w;awvx.=jg .;a isiqjd iïnkaO wêlrK l%shdud¾. bÈßfha§ .kakg kshñ;h' fmd,sish jeäÿr mÍlaIK isÿ lrkq ,nhs'Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය