HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Is It Bad to Sleep on Your Stomach?  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak Sirasa News Sinhala News 1st News First Final Cut  Derana news Ada Derana Tharunaya
Worh hgh isák fia ksod.ekSu - fyd|o krlo@

kskao lshkafka Ôú;hg iekiSkla f.k fok b;du;a ir, fohla thska Tnf.a uki iy YÍrh úfõl .kaj,d Yla;sh ,ndfokjd B<Õ ojfia jevlghq;= j,g M,odhS kskaola muKhs wmsg ienE i;=gla f.kfokafk
iuyr ksod.ekSfï bßhõ fya;= fjkjd fn,af,a iyd
fldkafoa fõokd we;aùug iuyr ksod.ekSfï bßhõ whym;a f,i n,mdkjd mmqjg, reêr ixirKhg iy iug;a

 

Worh hgh isák fia ksod.ekSu - fyd|o krlo@

Mayo Clinic u.ska meje;a jQ iólaIKhg wkqj, Worh my<g isák fia ksod.kakd f.dvla wh wjÈjkafka fn,af,ys fõokdjla iu.hs, ta jf.au Tjqkag f;fyÜgq iajNdjhl=;a oefkkjd
ta jf.au ikd; fj,d ;shkjd Worh my,g isák fia ksod.ekSu lfYarejg ydks lrhs lsh,d ta jf.au Tnf.a lfYarej iakdhq j,g iïnkao fj,d ;shk ksid, th fya;=jla fjkak mq¿jka Tnf.a YÍrfha ´kEu ;ekl fõokdjla we;sùug
fuu ksod.ekSfï bßhõj .¾NkS ldka;djkag;a ks¾foaY lrkafka kE jï we,hg ksod.ekSfuka  reêr ixirkh jf.au TlaIscka ,nd.ekSu;a fõ.j;a lrkjd  ta jf.aud Tnf.a ì<sodg jeä bvla ,ndfokjd tydfuyd hkak fuÜghg ysr fjkafka ke;=j
me;a;lg yeÍ ksod.ekSu fi!LHhg hym;a, thska lfIarejg iajNdúl msysàu ,ndfokjd jf.au kskafoka f.rùuo wvq lrkjd

fyd|u ksod.ekSfï bßhõj úÈhg i,lkafka Wvq we,hg ksod.ekSuhs
Wvq we,hg ksod.ekSu fya;=fjkjd Tnf.a YÍrfha iajNdúl msysàfï ;nd.kak ta jf.au thska Tnf.a YÍrfha fldgia ysßjeàu;a j<lkjd
fuu ksod.ekSfï bßhõj Tnf.a iug;a fyd|hs th Tnf.a uqyqKq /,sjeàu wvq lrkjd jf.au th Woõ fjkjd Tnf.a mshhqre j, yevh ta f,iu mj;ajd .ekSugWorh hgg isák fia ksod.ekSu whym;a lsh,d oekf.k;a ;ju;a Tng thska j<lskak keyels kï, fukak Tng thska je<lSug Wml%u lsysmhla(

1 m<,ska wvq iy iqjmyiq fldÜghla Ndú;d lrkak Tnf.a fn,a,g iy lfIarejg iajndúl msysàula f.k fokak mq¿jka úÈfha

2 Tnf.a Wl=, hg fldÜghla ;nkak fuh Tng fya;=fjkjd lfIarejg iajndúl msysàu f.k fokak jf.au thg oefkk mSvkh wvqlrkak;a

3 WoEikweú§u  weÕ WKqiqï lsÍu, idudkH jHdhdï kej; Tnf.a YÍrh idudkH ;;ajhg m;a lrkjd jf.au reêr ixirK fõ.h;a jeä lrkj


Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය