HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Hot Gossip News (Video)  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak Sirasa News Sinhala News 1st News First Final Cut  Derana news Ada Derana Tharunaya
iEu ,sx.sl tlaùulg miqju uq;%d lsÍfuka isÿfjk foh weiqfjd;a Tn mqÿu fõú

iEu ,sx.sl l%shdjla wjika ùfuka miqju uq;%d lsÍu jeks ir, fohla u.ska Tfí YÍrfha fN!;sl meje;au k.disgqùu yd wdidok ;;ajhka iu. igka lsÍu jeks úYd, m%;s,dNhka /ila ,efnk nj Tn okakjdo @
,sx.sl yeisÍï u.ska ,sx.sl m%foaYfha iy .=o ud¾.h wjg isák la‍Iqo% Ôùka yd nelaàßhd YÍr.; úh yels w;r uq;% ud¾.h ;=< /iaù uq;%dYhg wdidokh ùfï wjodkula mj;S'we;a; jYfhkau, th ldka;djkaf.a uq;%d wdidok i|yd jvd;a fmdÿ fya;=j jk nj fmkajd § we;s w;r th je,elaùu i|yd, úfYaI{hka wjOdrKfhka lshd isákafka iEu ,sx.sl l%shdjlg miq uq;%d lsÍu b;d jeo.;a njhs'

Tfí ,sx.sl Ôú;hg yd fi!LHhg b;d jeo.;a lreKq lsysmshla my;ska''

ffjoHjreka ;jÿrg;a lshdisákafka mqreIhkaf.a fuka fkdj ldka;djkaf.a úi¾ckh iy uq;%d msgùu hk folu uq;%d ud¾.fhkau muKla isÿ fkdjk ksidúIîc ;ekam;a ùu wju lsÍug iEu ixi¾.hlgu miq uq;%d lsÍu isÿ l, hq;= njhs'

tu ksid iEu ixi¾.hlgu miq ñks;a;= 45la we;=<; uq;%d lsÍu isÿl, hq;=hs'

ta jf.au wms fï wdidokag tfrysj wdrlaId lsÍu i|yd wdrlaIs; yd úYajikSh l%uhla f,i Wm;a md,k fldmq Ndú;hgo wjOdkh fhduql< yels w;r ,sx.slj iïfma%IKh jk frda. u.ska Tfí iylrejdj wk;=frys fy,Su j,lajd .; yelsh'

Tn ,sx.slj tla ùfuka miq uq;%d lsÍu .ek wjOdrKfhka isàfuka fyd| fm!oa.,sl ikSmdrlaIdjla mj;ajdf.k wdidok j<lajd .ekSfuka Tfí fi!LH wdrlaId lsÍu iy Tfí ióm;uhd iu. iqjmyiqj ßis fia N=la;s ú£fï yelshdj Tng ,efnk nj u;l ;nd .kak' úfYaIfhkau ldka;djkag fldIagm%odyh je<§ug bv we;s ksid fhdaks m%foaYfha wjidkh c,h yd ;rula WodiSk PH w.h iys; inka fhdod fidaod .; hq;=h'Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය