HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Gossip Lanka Hot News  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak Sirasa News Sinhala News 1st News First Final Cut  Derana news Ada Derana Tharunaya
ish¿ Y‍%S,ksm mdla‍Islhka fj; uyskaof.ka úfYaI mKsjqvhla'' (Video)

ysreKsld w;awvx.=jg .kakehs kS;sm;s fmd,Sishg okajhs''

hymd,k úma,jh iuroa§ úfrdaOh md uy i.rejk oyia .Kkska ùÈ nis;s''

ck;djf.a mla‍Ihla b;d blaukska iEÈh hq;=hs – f.dagdNh
ish¿ Y‍%S,ksm mdla‍Islhka fj; uyskaof.ka úfYaI mKsjqvhla''

ysgmq ckdêm;s uyskao rdcmla‍I uy;d Y‍%S ,xld ksoyia mdla‍Islhskag yd tlai;a ck;d ksoyia ikaOdk Pkao odhlhska bÈß ue;sjrKfha§ Pkaoh Èh hq;= wdldrh iïnkaOfhka ish woyi bÈßm;a lf,ah'

Bfha Èkfha wia.sß u,aj;= uy kdysñjreka neye oelSu i|yd uykqjr f.dia isá wjia:dfõ§ Tyq lshd isáfha Y‍%S,ksmh ;=, ieuod isá msßig Pkaoh fok f,i;a" mla‍Ifhka mekmq" mla‍Ih levQ mqoa.,hskag Pkaoh fkdfokakehso Tyq b,a,d isáfhah'
ysreKsld w;awvx.=jg .kakehs kS;sm;s fmd,Sishg okajhs''

md¾,sfïka;= uka;‍%SkS ysreKsld fma‍%upkao% uy;añh w;awvx.=jg .kakd f,i kS;sm;sjrhd úiska fmd,sia wmrdO fldÜGdihg Wmfoia ,nd § we;'

miq.shod fougf.d§ ;reKfhl= meyer.ekSu .ek uka;‍%Sjßhg t,a,ù we;s fpdaokdj iïnkaOfhka lreKq i,ld n,ñka kS;sm;sjrhd úiska fuu Wmfoia ,nd § we;s nj fmd,sia udOH m‍%ldYl iyldr fmd,sia wêldÍ rejka .=Kfialr uy;d lshd isáfhah'


hymd,k úma,jh iuroa§ úfrdaOh md uy i.rejk oyia .Kkska ùÈ nis;s''

rdcHfha talSh Ndjh ke;s lsÍu" cd;sl wdrlaIdj wk;=f¾ oeóu" foaYSh lDIsl¾udka;h l .ekSu" rdcH wdh;k mqoa.,SlrKh lsÍu" jD;a;Sh whs;sjdislï lmamdÿj" cd;sl iu.sh ì| oeóug wdÈhg tfrysj meúÈ yඬ ixúOdkh yd cd;sl ixúOdk tluq;=j úiska ixúOdkh l< md .ukla yd i;Hl%shdjla Bfha miajrefõ msgfldgqfõ§ meje;aúk'

ckdêm;sffu;‍%Smd, isßfiak uy;df.a m<uqjk moúm‍%dma;sh iurk Èkfhau mej;s fuu i;H.‍%yh ‘uõ ìu wk;=f¾'' uy iÛrejk fmruqfKa’ hk f;audfjka kï lr ;sìks'ck;djf.a mla‍Ihla b;d blaukska iEÈh hq;=hs – f.dagdNh

ck;djf.a mla‍Ihla b;d blaukska iEÈh hq;= nj ysgmq wdrla‍Il f,alï f.daGdNh rdcmla‍I uy;d mjihs'

ta uy;d fufia lshd isáfha nrm;, uq,H jxpd iïnkaOfhka jQ ckdêm;s fldñiu yuqfõ m‍%ldYhla ,nd §u i|yd Bfha meñKs wjia:dfõ§h'

Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය