HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Gossip Lanka Hot News (Video)  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak Sirasa News Sinhala News 1st News First Final Cut  Derana news Ada Derana Tharunaya
fmïj;d .ek lshkake;af;a fjkiafjk ksid

wjika fudfydf;a ~.S .hk úg~ ;reKsh lS¾;sg fld÷rd lS foa

f,dalfha f;,a ñ, fyd|gu neye,d'' bkaOk ñ, wvq l, hq;=hs – rkacka

mefmd,a fld,j,ska yeÿ fvx.= fnfy;a fm;a;la fj<|mf,a'' ksIamdokh bkaÈhdfjka''
fmïj;d .ek lshkake;af;a fjkiafjk ksid

wo isák fmïj;d fyg fjkiajk neúka ks<shka újdyhg l<ska ;ukaf.a fma%u iïnkaO;d ms<sn| udOHg fy<sl< hq;= fkdue;s nj ckm%sh ks<s ufyaIs uOqixLd udOHg mjid ;sfnkjd'

weh mjikafka k¿ ks<shkag we;s ckm%sh;ajh ksid l=ula fyda fya;=jla u; fmï in|;djla ì§ .shfyd;a wod< k¿jd fyda ks<sh uy;a fia wmyiq;djg m;ajk njhs'

k¿fjl= fyda ks<shla ish ìß| fyda ieñhd ms<sn| udOHg mejiqj;a fmïj;d fyda fmïj;sh ms<sn| udOHg mejiSu WÑ; fkdjk njhs weh jeäÿrg;a mjikafka'

wjika fudfydf;a ~.S .hk úg~ ;reKsh lS¾;sg fld÷rd lS foa 


ÈkQId m%kdkaÿ keue;s  ;reKshf.a wjika fudfydf;a lS¾;s meial=j,a .dhk Ys,amshd .Shla .ehQ whqre Tn olskak we;s'

tu wjia:dfõ § tu ;reKsh lS¾;s meial=j,a .dhk Ys,amshdg i|yka lf<a l=ulao hkak Tn fkdokakd lreKla'

lS¾;s ta .ek lshkafka fuf,ihs'

ta <uhf. fud<h ú;rhs ta fjkfldg jevlf<a' weia ms,a,ï .ykafk kE' ishqï yçka l;d l<;a ta lshk tajd meyeÈ,s kE'thd ug wjika jrg lSj fohla ;sfhkjd' thd fyñysg wmyiqfjka ~whs ,hsla oeÜ fidaka.a~" ~whs fjdakaÜ gq iska.a~ lsh,d lSjd' ta ál ;uhs thd wjika wjia:dfj lsõfõ' we;a;gu ug ta fudfyd;g ;j;a uqyqK fokak nE' uu ta <uhf.ka iuq wrf.k wdjd'f,dalfha f;,a ñ, fyd|gu neye,d'' bkaOk ñ, wvq l, hq;=hs – rkacka


jir 12lska muK miqj f,dal fj<|mf,a fndrf;,a ñ, úYd, jYfhka my; jeà we;s ksid furg fj<|mf,a bkaOk ñ, jydu wvq l, hq;=j we;ehs ksfhdacH weu;s rkacka rdukdhl uy;d mjihs'

oekg úfoia.;j isák w.ue;s rks,a úC%uisxy uy;d iy iy uqo,a weu;s rú lreKdkdhl uy;d wdmiq meñKs miq fï iïnkaOfhka idlÉpd lrk njo Tyq lshd isáfhah'

mefmd,a fld,j,ska yeÿ fvx.= fnfy;a fm;a;la fj<|mf,a'' ksIamdokh bkaÈhdfjka''

 fvx.= Wk frda.hg m‍%;sldr ioyd mefmd,a fld, j,ska idok ,o fnfy;a fm;a;la oeka fj<| T!IO ie,aj, úls”ug we;'

fuu m‍%;sldrh óg fmr furg foaYSh ffjoHjßhla úiska ,nd ÿka wjia:dfõ wehg oeä úfrdaO;d t,a, úh'

fuu ksIamdokh bka§h iud.ul ksIamdokhla f,i fj<|m,g ksl=;a lr ;sfí'Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය