HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Gossip Lanka hot News (Pics & Video)  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak Sirasa News Sinhala News 1st News First Final Cut  Derana news Ada Derana Tharunaya


;ukaf.a msf,ka mekak weu;sf.a u< f.or§ uyskao mdvula W.kajhs (Video)

ieñhd ìß|j ksrej;a lr uyu. weúoaojhs (Video)

wms uyskao iu.hs'' uq¿ wkqrdOmqf¾u mqxÑ uka;‍%ska uyskaog tlafjhs''


රුවන් - ශෙරිල් සීයාට කළ දේ

;ukaf.a msf,ka mekak ~weu;sf.a u< f.or§~ uyskao mdvula W.kajhs

wNdjm%dma; bvï wud;H tï'fla'ta'ã'tia .=Kj¾Ok uy;df.a foayh wo^20& fmrjrefõ .ïmy m,a,sh mdr m%foaYfha msysá ksjfia ;ekam;a lr ;snqKd'

ysgmq ckdêm;s uyskao rdcmlaI uy;d o tu ksjig meñK kE ys;j;=kag ;u lK.dgqj m< l<d'
wk;=rej tu ia:dkfhka msgj hk ysgmq ckdêm;sjrhdf.ka udOHfõ§ka m%Yak lsysmhla weiQ w;r u< f.or iy u.=,a f.or fjki y÷kd .kakd f,i Tyq tys§ udOHfõ§kag m%ldY l<d'

tu wjia:dfõ ùäfhdaj my;ska krUkak'


ieñhd ìß|j ksrej;a lr uyu. weúoaojhs


fï ixfõ§ ùäfhdafõ oelafjkafka ieñfhl= úiska ish ìß|j ksrej;a lr uyu. weúoaojk isoaêhla'

miqj ieñhd úiska th ùäfhda lr tu o¾Yk fjk;a mqoa.,fhl= fj; ,ndfokjd'

ìß|j bÈßhg ;,aÆlrñka wehg nek wmydi lrñka ieñhd úiska isÿ lrk fuu l%shdj ksõfhdala k.rfha tla;rd ud¾.hl isÿj ;sfnk njhs mejfikafka' Tyq iamd[a[fha NdIdjlska l;d lrk nj;a i|yka'wms uyskao iu.hs'' uq¿ wkqrdOmqf¾u mqxÑ uka;‍%ska uyskaog tlafjhs''

bÈß m,d;a md,k ue;sjrKfha§ ;uka ;rÛ jÈkafka uyskao rdcmla‍I uy;df.a kdhl;ajh hgf;a muKla hhs wkqrdOmqrfha m<d;a md,k ksfhdað;fhda wo mej;s udOH yuqjlÈ lshd isáhy'

tu udOH yuqj i|yd wkqrdOmqr k.r iNdfõ we;=¿ m<d;a md,k wdh;k 19l ksfhdað;hska tlaj isáyh'

uyskao ke;sj ;rÛ l,fyd;a mrdch ia:sr nj;a ñksiqka Pkaoh fokafka uyskaog nj;a udOH yuqj wu;ñka wkqrdOmqr k.rdêm;s tÉ'mS' fidauodi uy;d lshd isáfhah'

rejka & fYß,a iShdg l< foa  

fua iShd ùia tl yeÈ,d fnfy;a .kak neßj kqf.af.dv mdf¾ whskl isáhd' .dhk Ys,amS rejka fyÜáwdrÉÑ f.a f*ianqla msgqfõ PdhdrEm fm<la iu. fufyu igykla ;sínd'

tys jeä ÿrg;a igyka lr ;snqfKa b;ska wo wms mqÆjka úÈhg iShg Wmldr lrd''''' wo fua jf.a wirK wh f.dvla isákjd' Ung yels úÈhg Ujqkag Wmldrhla fjkak' hkqfjks'

we;a;gu wms fufyu lf¾ wms f.!rj ,nkjdg jvd ;j wh fua jf.a wirK whg Wmldr lrhs lsh,d ys;k n,dfmdfrd;a;=fjka''' hkqfjkao rejka fyÜáwdrÉÑ iy fYß,a frdfuka i|yka lr ;snqKd'


^PdhdrEm my;ska oelafõ&

 

http://imagizer.imageshack.us/a/img911/7056/fNB0Gt.jpg 

http://imagizer.imageshack.us/a/img908/4852/ueoTqa.jpg

Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය