HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Gossip Chat With Rukshana Dissanayake  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak Sirasa News Sinhala News 1st News First Final Cut  Derana news Ada Derana Tharunaya
 relaIdkdg wúYajdihsÆ
uf.a wdorh;a iaÒr keye lsh,d
fj,djlg ug ysf;kjd'ljod fyda rx.k Ys,amskshla ùug fmreï mqrñka isá relaIdkd Èidkdhl f.a ta isyskh ienE jqKd'' oeka weh mqxÑ ;srfha ks;r ks;r olsk ckm%sh rejla'
relaIdkd ta .ek fudlo ysf;kafka@

i;=gqhs''' W;=ï me;=ï iy jiaidfka fma%uh hk fg,s kdgH j,ska fï ojia j, udj olskak mq¿jka'


relaIdkd lsõjdg iuyre w÷rkafk;a keye fkao@
Tõ' fk;= lsh,d ;uhs f.dvla fofkla udj oelalyu l;d lrkafka'

rx.k Ys,amskshla fjkak ,enqfKa jdikdjgo olaI;djhgo@


jdikdjg fï lafIa;%‍hg tkak ,enqKd' kuq;a /fËkak kï olaI;dj ´fka'

relaIdkd flfydu flfklao@

ir,j i;=áka bkak leue;s flfkla'

k¿ ks<sfhda tfyu lsõjg yeneyska ir, keye lsh,hs iuyre lshkafka@

fufyuhs ' we;a;gu f.dvlau ir, fjkak neye' tal fndre l;djla fka' rx.k Ys,amsfhla fyda Ys,amskshla úÈyg wdl¾IKhla we;s jqKyu Tjqka .ek wjOdkfhka isák msßi jeähs' b;ska uu ir, ùu lsh,d woyia lf<a we÷ñka me<ÿfuka fyda nia tfla hk tk tl .ek fkfuhs' ñksiqka iu. ir,j yd iqyoj .kq fokq lsßu ms<sn|jhs'

 

rx.k Ys,amskshla f,i È.gu /¢ bkak mq¿jka fõúo@

fldhs ;rï ÿrg m%dfhda.slj lrkak mq¿jka fõúoehs m%‍Yakhla ;sfhkjd' kuq;a uu rx.khg f.dvla wdofrhs' b;ska mq¿jka ;rï ld,hla /¢ isákak W;aiy lrkjd'

Tfí rej ckm%sh rx.k Ys,amskshlf.a rejg iudkhs lsh,d ljqre;a lsh,d keoao@

rejx.s wlald jf.ahs lsh,d lshkjd' wfka yenehs weh kï okafka ke;sj we;s ta .ek' ug ;ju rejx.s wlaldj uqK .eyqfKa tlu ojihs'

fma%laIlhkaf.ka ,enqKq fid÷reu u;lh ;sfhkjdo@

f.dvla ;sfhkjd' ta w;r nÿ,af,a flfkla uf.a Ñ;%‍hla we|,d wfma f.orgu tj,d ;snqKd' ux talg yßu leue;shs wog;a wfma f.or tal ;shd f.k bkakjd' ;j ojila mdf¾§ wdkaá flfkla weú;a udj tl mdrgu nod .;a;d''' b;ska fï isÿùï fol ug úfYaIfhka u;l ;sfhkjd'

relaIdkd fmïj;shla nj kï okakjdfka kuq;a tys ysñldrhd .ek ;ju lsõfõ keyefka@

tal kï lshkak nhhs' wmg ldjj;au úYajdi lrkak neyefka wo ldf,a'

Tyq Tng ke;s fjhs lshk nho ;sfhkafka@
tfyu fohla fkfuhs' lsisu fohla iaÒr keye' uf.a wdorh;a iaÒr keye lsh,d fj,djlg ug ysf;kjd'

ta lshkafka fï fma%uh wiaÒrhs@
fï f,dafla lsisu ;ekl iaÒr fohla keyehs lsh,hs ug ysf;kafka' uf.a ðú;fha w;aoelSï tlal tfyu we;a; iaÒr wdorhla ;sfhaú hehs úYajdi fkdlrk ;ekg wo ux weú;a ;sfhkjd'

Tn Th fkdlshd lshkafka fmïj;d jqK;a úYajdi keyehs lsh,d fkao@

th;a b;ska oek.kak tmehs ug úYajdi keye lsh,d' wksl Tyq okakjd uu lshk foa fl<skau lshk flfkla lsh,d ta ksid ta .ek je/È jegySula we;s lr .kak tlla keye'

fyd|hs fï wiaÒr wdof¾ iaÒr lruq hehs Tyq fhdackd lf<d;a@

wïfï'' uu fndfydu i;=áka ndr .kakjd''Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය