HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Erectile dysfunction increases the risk of early death by 70%  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak Sirasa News Sinhala News 1st News First Final Cut  Derana news Ada Derana Tharunaya
Tfí mqreI ,sx.h;a fï jf.ao lsh, n,kak
tfykï Tn wk;=f¾ - jydu l%shd;aul jkak


th ksok ldurh ;=, ñksfil=f.a ld¾h idOkh flfrys n,mEï l< yels n,j;a idOlhla' kq;k m¾fhaIK u.ska úoahd{hka úiska YsIaKh ñksfil=f.a wdhq ld,h u;
n,mEula we;s l< yels wk;=re wÕjd ;sfí'
,sx.sl Èúh lshkafka ñksfil=f.a ðú;fha uq,slu mshjrla nj wuq;=fjka lshkak ´k keye' wefußld tlai;a ckmofha msysgd we;s ñisisms úYaj úoHd,fha m¾fhaIK lKavdhula úiska lrk ,o m¾fhaIKhl m%;sM,hla wkqj ,sx.sl wm%dKsl;ajfhka fmf,k mqoa.,hkaf.ka 70] la muK wvq jhiska ñh hdug jeä m%jK;djhla we;s njhs'

tlai;a ckmoh ;=, ñ,shk 18 la ñksiqka n,mdk fuu frda.h ksid yDo frda. wjodku jeä nj" ñisisms úYaj úoHd,fha lKavdhu mjihs'
tys m%;sM,hla f,i" YsIaK wm%dKsl;ajh ksid ñksiqkaf.a ixl+,;d iy tjeks yDo frda. jeks ;;a;ajhka ksid wld,fha ñh hdfï wjodku by< hd yel nj fmkajd fokjd'

wjqreÿ 40 isudfõ bkakd mqoa.,hkaf.ka fuu wjOdkï ;;ajh 20] la nj fmkajd fok m¾fhaIlhka mjikafka wê reêr mSvkh" ;rndrelu" Èhjeähdj iy ÿïmdkh u.ska we;s jkakd jQ YsYakhg flfrk n,mEï ksidu yDo frda. ;;a;ajhka fufia we;s úh yels njhs' fï ;;ajh È.gu mej;=kfyd;a wxYNd. ;;ajhgo uqyqK Èh hq;= nj Tyqka fidhdf.k ;sfhkjd'

YsIaKh iy yDoh w;r mj;sk fï iïnkaO;djh ksid hï fyhlska YsIaKh wm%dKsl jqjfyd;a yDohgo n,mdk neõ m¾fhaIlhka mjikjd'

wjqreÿ 20;a 85 ;a w;r mqoa.,hka 1790 fofkla fhdod lrk ,o m¾fhaIKfhka 557 fofklagu yDo frda. iE§fï m%jK;djh we;s ù ;sfnkafka YsIaKh ksid nj mjikjd' jir wglg miq tu uq,a lKavdhfuka 244 fofkla ñhf.dia njo fy<s ù ;sfhkjd'

fuu.ska Tyqka meñKs ks.ukh jkafka YsIaKh iuia; fi!LH ;;a;ajh flfrysu n,mdk idOlhla njhs'
Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය