HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Embilipitiya Sumith's Death  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak Sirasa News Sinhala News 1st News First Final Cut  Derana news Ada Derana Tharunaya iqñ;a m%ikakf.a ìß|f.a idlaIs u;
weô,smsáh fmd,sia ks,OdÍka w;awvx.=jg


weô,smsáfha§ >d;khg ,lajQ iqñ;a m%ikak chj¾Okf.a ìß|f.a idlaIsj,ska wkdjrKh jk f;dr;=rej,g wkqj weô,smsáh iyldr fmd,sia wêldßjrhd" uQ,ia:dk m%Odk fmd,sia mÍlaIljrhd we;=¿ ielldr
fmd,sia ks,OdÍka ish¨ fokd jydu w;awvx.=jg f.k wêlrKh fj; bÈßm;a lrk f,i
weô,smsáh ufyia;%d;a m%ikak m%kdkaÿ uy;d Bfha ^27 jeksod& ksfhda. lf<ah'
fï w;r fuu isoaêh iïnkaOfhka flfrk mÍlaIKj,g wkqj ielldr fiiq fmd,sia ks,OdÍkao w;awvx.=jg f.k wêlrKh fj; bÈßm;a lrk f,io ufyia;%d;ajrhd fuys§ ksfhda. lr ;sfí' iqñ;a m%ikak chj¾Okf.a urKh iïnkaOfhka ufyia;%d;a mÍlaIK weô,smsáh ufyia;%d;a m%ik \ m%kdkaÿ uy;d bÈßfha Bfha meje;aú‚'

 

tys§ >d;khg ,lajQ nj lshk iqñ;a m%ikak chj¾Okf.a ìß| YIsld ksYdñkS uqKisxy uy;añh ufyia;%d;a
bÈßfha idlaIs ,ndfoñka m%ldY lr we;af;a weô,smsáh iyldr fmd,sia wêldßjrhd iy uQ,ia:dk m%Odk fmd,sia mÍlaIljrhd we;=¿ ks,OdÍka msßila ;u ieñhdg wudkqIsl f,i myr ÿka njhs'

;u orejdf.a mdif,a W;aijj, m%Odk wuq;a;ka f,i weô,smsáh iyldr fmd,sia wêldßjrhd iy uQ,ia:dk m%Odk fmd,sia mÍlaIljrhd meñK we;s ksid Tjqka fofokd y÷kd.;a njg YIsld uqKisxy wêlrKh bÈßfha idlaIs ,nd§ we;'

uqKisxy uy;añh ,nd ÿka ish¨ idlaIs ie,ls,a,g .;a ufyia;%d;ajrhd weh ,ndÿka f;dr;=re u; weô,smsáh iyldr fmd,sia wêldß iy uQ,ia:dk m%Odk fmd,sia mÍlaIl we;=¿ ks,OdÍka jydu w;awvx.=jg .kakd f,i wmrdO mÍlaIK fomd¾;fïka;=jg ksfhda.
lf<ah'

fuu idlaIs úNd.hg fmr weô,smsáh wêlrKh bÈßmsg§ m%foaYjdiSka iduldó Woaf>daIKhla meje;a jQ w;r Tjqka lshd isáfha wod< iellrejkag tfrysj kS;sh oeäj l%shd;aul lrk f,ihs'

wmrdO mÍlaIK fomd¾;fïka;=j fï iïnkaOfhka jeäÿr mÍlaIK mj;ajdf.k hhs'

weô,smsáh k.rfha ksjil u,ajr ux., idohl§ we;sjQ .egqulska miq iqñ;a m%ikak chj¾Ok kue;s tlaore mshd ureuqjg m;aúh'

fuu urKh fmd,sia myr§ula iy Wvq uy,ska ìug weo oud isÿl< >d;khla njg weô,smsáh fmd,sish fj; fpdaokd t,a, úh'

w.;shg m;a md¾Yajh fjkqfjka ckdêm;s kS;s{ fyauka; j¾Kl=,iQßh uy;d we;=¿ kS;s{fhda 15 fofkla fmkS isáhy'Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය