HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Check Your Blood Pressure With No Devices At All  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak Sirasa News Sinhala News 1st News First Final Cut  Derana news Ada Derana Tharunaya
lsis÷ WmlrKhla Ndú;d fkdlr ksjfia§u reêr mSvkh mßlaId lr.uq'


ysiroh" bilrleú,a," fmkSu fnd| ùu" jukh iy l,ka;h jeks ,laIK wúêu;a reêr mSvkh fya;=fjka cks; fjk frda.S ,laIKhs'wê reêr mSvkh iy wvq reêr mSvkh hkqfjka wúêu;a reêr mSvkh m%Odk fldgia follg fnokakg mq¿jka' by; i|yka lrk ,o ,laIK Tfnka ks;r Èiafjkjdkï wê reêr mSvk ;;ajhla fyda wvq reêr mSvk ;;ajhla Tng je<£ ;sîug jeä bvlvla ;sfnkjd', doctors, medical care, hospital
idudkH mßÈ reêr mSvkh mßlaId lr.ekSug kï T!IO ie,lg fyda ffjoHjrfhl= yuqùug Tng isÿfjkjd', high blood pressure, hypertension, meal plan, foods, detox
kuq;a ksjfia§u reêr mSvkh ms<sn|j hï o, woyila ,nd.kakg mq¿jka l%ufõohla ;sfnkjdkï th b;du;au jákjd fkao @fukak úi÷u

fuu l%ufõohg wkqj ol=Kq w; muKla Ndú;d lrñka Tngu reêr mSvkh mßlaId lr.ekSug yelshdj ;sfnkjd' kuq;a frda. úksYaph lsÍu" frda. j,g m%;sldrh lsÍu iy j,lajd.ekSu jeks ffjoHuh wruqKq i|yd fuu l%uh ks¾foaY fkdlrk nj lreKdfjka i,lkak' Tfí reêr mSvkh fudk jf.a ;;ajhl mj;skjdo hkak ms<sn|j o, woyila muKhs ñka ,nd fokafka'

1' by; mska;+rfha Èia fjk mßÈ Tfí ol=Kq w; ì;a;shl .Eù fkd.Eù ;sfnk ;rug ,xù iSrefjka isgf.k bkak' ol=K w; ì;a;sfha iam¾Y lrkak tmd'

2' oeka ol=Kq w; muKla ñg fud,jd.kak' w; ta fï we; p,kh fkdlr my;g fjkaku ;ndf.k bkak'

3' ñg fud,jdf.k isák ol=Kq wf;ka yels muK fjr fhdod ì;a;sh ;o lrkak' fuys§ Tn ì;a;sh fj; mSvkh fhÈh hq;af;a Tfí ol=Kq wf;ka muKhs' wef.ka mSvkh fkdfh§ug j.n,d .kak'

4' ;;amr 20la muK Tfí ol=K wf;ka ì;a;sh ;olrf.k isáh hq;=hs'

5' ;;amr 20 blau .shmiqj ì;a;sfhka w; ksoyia lrkak'

6' ì;a;sfhka uola wE;aù Tfí ol=Kq w;g ksoyfia È. yefrkakg bv,nd fok úg w; by,g mdfjkjd Tng oefkaú'

7' w; by,g mdù hdu k;rjqKq nj okkq ú.iu tu ia:dkfhka w; k;r lrkak'

8' m%;sm,

Tfí w; wxYl 90§ k;r ù ;sfnkjdkï Tfí reêr mSvkh idudkHhs' ^fofjks mska;+rh n,kak&

Tfí w; wxYl 90g jvd my,ska k;r ù ;sfnkjdkï Tfí reêr mSvkh wju uÜgul mj;skjd' ^;=kafjks mska;+rh n,kak&

kuq;a Tfí w; wxYl 90;a jvd by, f.dia ;sfnkjdkï Tfí reêr mSvkh by, uÜgul mj;skjd'Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය