HIRU FM LIVE



HOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Athula Adhikari Speaks About Amaya  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak Sirasa News Sinhala News 1st News First Final Cut  Derana news Ada Derana Tharunaya orejd iu. wudhd ;ksl< w;=,
uq,ajrg l;dlrhs



w;=, iñ;d wudhd yqgmgh miq.sh ld,fha wka;¾cd,fha jeäfofkl=f.a l;dnyg ,lajQjls' iñ;d iu. m<uq lidoh orejka iu. w;er .sh w;=, ish fojk lidofha wudhd yd ÈhKsho w;er .sh mqj; fndfyda whg w¨;a l:dnyla we;s lr ;snqKd'
fï iïnkaOfhka wudhd úúO foa udOH bÈßfha lshd isáh;a
w;=, ta .ek lg fi,jQfha ke;'
kuq;a w;=, uq,ajrg
mqj;am;a iïuqL idlÉPdjlska ta .ek ms<s;=re§ ;sfnkjd' Tyq lshkafka we;a; ;;ajh udOH bÈßfha ksrdjrKhù ke;s nj;a wudhd ckm%shùug úúO foa lshk nj;ah' Tjqka fjkaj isák njo Tyq tys§ ms<s.kS'fujr bßod Èjhsk mqj;amf;a óú; w;sf¾lhg isoq lr we;s tu idlÉPdfõ fldgila my; mßÈh'
wudhd Tn .ek udOHhg lshmq foaj,a .ek fudlo ys;kafka @

 

f.disma lshk foaj,a f,dalfha ´kE;rï ;sfhkjd' tajd .Kka .kak krlhs' udOH biairyg nf,ka .syska ldf.j;a mqoa.,sl Ôú;hlg uv.ykak ;rï my;a ;;a;ajhlg uu
jeá,d keye' ux .ek ljqre fudkjd lsõj;a uu .Kka .kafk;a keye' fudlo we;a; ;;a;ajh uu okakjd'

t;fldg wudhd udOH bÈßfha§ Tn .ek mejiqfõ fndreo@


Tõ' tajd i;H fkfuhs' thdf.a jfÜ bkak wh lshk foaj,a ;uhs oeka thd Th lrkafka' we;a; úia;rh okafka uuhs" thhs ú;rhs' ta úia;r udOHhg lsh,d ckm%shfjkak ug jqjukd keye'

ta lshkafka Tn .ek fndre úia;r udOHhg lsh,d wudhd ckm%sh fjkak yokjd@

Tõ' tal ;uhs we;a; ;;a;ajh' uu ljodj;a .EKq nodf.k ckm%sh fjÉp pß;hla fkfuhs' uu uf.a jD;a;sh wl=rgu lrk mqoa.,fhla' tal ksid úYd, rislfhda msßila ug yeuodu bkakjd'

wudhdj wjqreoaolska ú;r n,kak .sfha keye lsh,d weh lshkjd' tal we;a;o@

thd udOH yryd fkdfhla m%pdr ud .ek m< lrkjdfka' we;a;gu wudhhs" uuhs oeka tlg fkfuhs Ôj;afjkafka'

bÈßfha§ fudllao lrkak ys;df.k bkafka @

;ju ta .ek ys;,d keye'

weh Tng lsisodl jrola lr,d ke;s¨' t;fldg jro lr,d ;sfhkafka Tno@

jro lf<a ljqo lsh,d fyd|gu okafka wms fokakd ú;rhs' ta .ek udOHh lsh,d ug ckm%shfjkak jqjukd keye'



Ôú;fha Tn .;a; iuyr ;Skaÿ ;SrK .ek wo Tn ÿlafjkjdo@

lsisfia;au keye' uu f.dvla fjkia mqoa.,fhla' ug fyd|hs lsh,d ysf;k foa uu lrkjd' talg uu ldf.kaj;a wjir .kafka keye' Ôj;afj,d bkak ld,h ;=< fudkfoa jqK;a uu i;=áka bkakjd'

l;djla ;sfhkjd iñ;d tlal Tn w¨;a Ôú;hla mgka.kakjd lsh,d@

iñ;d tlal ljodj;a uf.a ;ryla ;snqfKa keye' wms fokakd Èlalido jqK;a ljodj;a ;rydfj,d ysáfha keye'

ta lshkafka Tn ;ju;a iñ;dg wdofrhs @

iñ;d lshkafka uf.a uq,au ore fokakdf.a wïud' tal ksid wms w;r f,dl= iïnkaOhla ;sfhkjd'

kej; iñ;dj lido n¢kak woyila ke;so@


ta .ek oekau ug lsis fohla lshkak neye'



Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය