HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Wimal Wirawansa in London Special Lecture 2015-11-29  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak Sirasa News Sinhala News 1st News First Final Cut  Derana news Ada Derana Tharunaya

iqoaokaf.a Widúh iy cd;sfha wjkvqj ,kavkays§ meje;s úu,af.a úfYaI foaYkh


fuu wjia:djg cd;sl ksoyia fmruqfKa cd;Hka;r lghq;= ms<sn| f,alï" uydpd¾h" w;=, iqu;smd," ,kavka YdLdfja ixúOdhl jðr lu,a iurlafldä" Y‍%S ,xld ksoyia mla‍Ifha ,kavka YdLdfja iNdm;s" fu;aisß úf–r;ak hk uy;ajre we;=¿ ,kavkfha fjfik Y‍%S ,dxlslfhda ila tlaj isáhy'

md¾,sfïka;= PdhdrEm''

whjehg úreoaOj Pkafoa ÿkakg lula kE'' kuq;a jeäh lE .ykak tmd''' f.daGdNhu m;=re .ykak''''
u,sla iurúl%u wo md¾,sfïka;=fõ§ wkqr l=udrg Wmfoia fohs'''' fvd,¾ ,nd .ekSfï fkd;s;a wdYdfjka fmf<k cúfma kdhl kej;;a uqo,g hg fõ'''

bÈß Èkj, whjeh újdofha f.daGdNh ysr Ndrhg .ekSu fjkqfjka m%uqL;djh § l:d lrk f,ig;a" whjehg úreoaOj l:d lsÍu wju lrk f,ig;a u,sla iurúl%u úiska cúfma kdhl wkqr l=udrg Wmfoia ,nd § we;s nj md¾,sfïka;= úYajdiodhS wdrxÑ ud¾. mjihs' tu idlÉPdj lK jel=Kq iuyr uka;%Sjreka mjikafka" whjehg úreoaOj Pkaoh mdúÉÑ fkdlr" Pkaoh §fuka je,lS isák f,igo u,sla iurúl%u cúfma kdhlhdg Wmfoia ÿka njhs''' fï óg fudfyd;lg l,ska isÿ jQ ta idlÉPdfõ PdhdrEmhs'


Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය