HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Wijeyadasa & Nissanka's Family Tour : Disneyland, USA  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak Sirasa News Sinhala News 1st News First Final Cut  Derana news Ada Derana Tharunaya


úfÊodi mjq, iu. ksYaYxl mjq,
weußldfõ äiaks,ka;hg .sh yeá'
'
f*dkafialdf.ka PdhdrEm idlaIs


miq.shod wêlrK weu;s úfcaodi rdcmlaI iy *S,aâ ud¾I,a ir;a f*dkafiald w;r u;fNaohla ygf.k ;snqfka wejkaÜ.dâ ysñlre ksYaYxl fiakdêm;sf.a wjkvqj iïnkaOfhka mlaImd;S ia:djrhl weu;sjrhd isák njg f*dkafiald uy;d l< fpdaokdj ksidh' ;ukag l< wmydihg ñ,shk .Kkl kvq mjrk njo weu;sjrhd lshd ;snqKd'
*S,aâ ud¾I,a ir;a f*dkafiald wo fld<U§ meje;ajQ m%jD;a;s idlÉPdjl§ udOH fj; bÈßm;a l< PdhdrEm
idlaIs lsysmhla ksid
fuu u;fNaoh ±ka WKqiqï uqyqKqjrlg yeÍ we;'
2006 jif¾§ úchodi rdcmlaI uka;%Sjrhdf.a mjqf,a idudðlhska yd fiakdêm;sf.a mjqf,a idudðlhska weußldfõ äiaks,ka;fha ixpdrhl fhÿK nj;a
tys§ Tjqka ,sfudiska j¾.fha r:hl .uka lrk ,o wjia:dfõ iy ;j;a wjia:d lsysmhl PdhdrEm /ila Tyq tys§ bÈßm;a l<d'
;ud lsis Èfkl ksYaYxl fiakdêm;s yuqù ke;s nj lshqj;a fuu Pdhd idlaIs u.ska weu;sjrhd fï wdldrhg Tyq iu. ixpdrh lr we;s nj Tmamq jk nj Tyq lshd isáhd'

tu ióm in|;dj weu;sjrhd úiska rgg fy<s l< hq;= njo f*dkafiald uy;d meyeÈ,s l<d'
tu wjia:dfõ ;srhl PdhdrEm m%o¾Ykh l< f*dkafiald tajd tlska tl meyeÈ,s lr ;snqKd'

flfia fj;;a fuu PdhdrEm w;r úfÊodi rdcmlaI yd ksYaYxl fiakdêm;s tlgu isák njg iel l< yels PdhdrEm we;af;a hx;ñks'we;eïjd ksYaYxl úiska .;a tajdh' fndfyda tajdfha ksYaYxlf.a ìßh isák whqreo ksÍlaIKh fjhs'
f*dkafiald uy;d bÈßm;a l< PdhdrEm idlaIs my;ska

Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය