HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Whiten your skin and clean it from freckles and dark spots with this homemade lotion  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak Sirasa News Sinhala News 1st News First Final Cut  Derana news Ada Derana Tharunaya
Whiten your skin and clean it from freckles and dark spots with this homemade lotion
 
l¿ m,a,ï ke;s lr iu iqÿ lrk wdf,amhla f.or§ youq

yefudaf.u wdYdjfka iqÿjka iula ,nd .ekSu' b;ska wo wms Thd,j oekqj;a lrkafka iqÿ fjkakg Wojq lrk l%Sï tflla f.or§ yod .kafka fldfyduo lsh, lshkakhs'
fuu úYañ; l%Sï tl u.ska ifï bß" wÿre meye le<e,a ke;slr iqÿjka fmkqula ,nd fokjd' fuys wka;¾.; jk mdia,s fld< u.ska Tfí iu msßisÿ lr ksfrda.S iy uDÿ f,i ;nd .ekSug Wojq fõ' mdia,s j, we;s úgñka iy lksc jf.au iajNdúl f;,a j¾. ue.akSishï iy fmdgishï j,ska wka;¾.;fõ' rem,djkH jÜfgdarej,§ mdia,s í,ela fyâia iy l=re,E ke;s lsÍugo Ndú;d lrhs' wei wjg ixfõ§ iug b;d iqÿiqhs'

rem,djkHhg wu;rjo mdia,s uq;%d wdYs; frda." WK" wei j, frda." jl=.vq frda." Èhjeähdj wd§ frda. ioydo fnfy;a f,i mdúÉÑ lrhs'mdia,s fld< l%Sï tal yok úÈh
wjYH foa

- j;=r ñ,s 200
- wem,a iSv¾ úkdlsß fyda f,uka hqI f;a ye§ 1la
- l=vdjg lmd .;a mdia,s fld< fïi ye§ 2la

u| .skafka mdi,s fld< ál j;=r tlal r;alr .kak' úkdä 15la ú;r fufia ,sfma uo .skafka ;nkak' bkamiq ksfjkakg yßkak' fydÈka ksjqKq miq fmrd f.k thg wem,a iSv¾ úkdlsß fyda f,uka hqI f;a ye§ 1la tl;= lr .kak' úÿre fnda;,hl weiqr YS;lrKfha ;nkak'

fuh Wfoa iy kskaog hkakg l,ska wf,am lrkak' Èkm;d udihla Ndú;d lsÍu u.ska meyeÈ,s fjkila olskak mq¿jka fjhs' wei jgd wÿrekï thgo fuu l%Sï tal yodf.k wf,am lrkak mq¿jka' kuq;a f,uka hqIa tl;= lrkak tmd' mq¿ka lene,a,lg ;ejr wei wi, wf,am lr úkdä 5la ú;r isákak'Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය