HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Solution for Ageless, Clear Skin - Cosmetic Acupuncture  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak Sirasa News Sinhala News 1st News First Final Cut  Derana news Ada Derana Tharunaya
uqyqfKa fuu ia:dk f;rmqfjd;a isÿ jk foa okakjo @
oek.;a ú.i Tn;a kS;s m;d th lrdú


, f;rmSu fya;= fldgf.k iakdhq moaO;sfha iy reêr ixirK moaO;sfha l%shdldß;ajh l%udkql+, fjhs' YÍrfha úúO ia:dkj, we;s ks, ndysrj f;rmSu uÕska fud<hg wjYH reêrh ksis f,i iïmdokh fõ' fõokd
kdYl Ndú;fhka f;drj isref¾ we;sjk fõokd iukh lr.ekSug o ks, m%;sldr Ndú; l< yelsh' laIKsl yd b;d myiq ;ukagu lr.; yels ks, m%;sl¾u rdYshla ;sfí' thska wNHka;r bkao%shkaf.a l%shdldß;ajhg ydkshla fyda iakskdhq moaO;sfha l%shdldß;ajhg ydkshla isÿ fkdfõ' uki ieye,a¨ fjkake;s fõ,djl fuu ks, we,a,Su l, hq;=hs' tla ks,hla ;;amr 30la w;ska we,a,Su l, hq;=hs' tfiakï wo wms uqyqfKa we;s ks, .ek oek.ksuq'
ks, f;rmsfhka we;s jk jdis

- iu msßisÿ fõ'
- uki msßisÿ fõ'
- ysiroh md,kh l, yel'

k,f,a yß ueo - uqyqKg m%dKj;a njla ,nd foa l,amkd Yla;sh ,nd foa'

weys nefï fl,jr - uqyqfKa we;s me,a,ï ke;s lrhs'

wei uq, - jl=.vq Woa§mkh fõ' weia j,ska kdifhka lfgka we;=,a jk ¥ú,s jl=.vq j,ska fmÍug ,lafõ'

kyh fomi - iu ldka;su;a lrhs wÿre meyeh bj;a lrhs'

kdifha fl,jr Wv - uqyqfKa meyeh tl meyehlg f.k ths' wdydr ÔrKh fydÈka isÿfõ'

f;d, Wv - iu úh<Sfuka j<lajhs ukyr iula ,nd foa'

f;d, hg - uqyqKg Yla;shla ,nd foa fmaYSka Yla;su;a lrhs'

kslg ueo - ifuys we;s úYîc bj;a lrhs'

lg fome;a; - fmky¿ fydÈka l%shd;aul lrhs' uq¿ we.gu Yla;sh ,nd foa'

lfKa iy kslg w;r yß ueo - ,sx.sl wdl¾Ykh jeä ÈhqKq fõ' ,sxf.akao%j, fi!LH ;;ajh m%fndaOu;a lrhs' ;reK nj /flh' uqyqKg kejqï njla ,nd foahs'

lïuq, yß ueo - yskdfjk úg j,.efyk ia:dk jhig hEu wvq lrhs'

k<, yß ueo - w,ilu ÿrelrhs' ys; ixiqka lrhs'

lfKa we;=f,a we;s fmdä lK - we.u Woa§mkh lrhs'

fn,af,a ff;frdhsv .%ka:sh yd mmqj w;r we;s ;ek - ifuys f;;ukh rod mj;S' wef.a we;sjk jd;h iukh fõ' nr md,kh fõ'


Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය