HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Russian Remedy That Recovers The Spine  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak Sirasa News Sinhala News 1st News First Final Cut  Derana news Ada Derana Tharunaya
fldkafoa fõokdj ioygu ke;s lrk reishdkq fjolu

fldkafoa fõokdj iq,nj ;shk frda.S ;;ajhlafka' ;reK uy¨ fíohlska f;drj yefudau mSvd úÈk fuu wiykldÍ ;;ajh ke;s lr .kak mq¿jka reishdkq mdrïmßl fnfy;la wo wms Thd,g lsh, fokak ys;=jd'

uq,slj ly Wmfhda.S lrf.k yok fuu fnfy; Èklg tal f;a yekaola ne.ska mdkh lrkak ´ks' .=K ms<sno .;a;du ly úIîc iy mrfmdaIs;hka kihs' fiu" fïoh wdÈh úkdY lrhs' reêr ixirKh jeä ÈhqKq lrhs' tu.ska mßjD¾;sh l%shd iïmq¾K lrhs' ly j, ;s;a; úI ùu" WK" wdidOk" reêr wdY%s; frda. iy iu wdY%S; frda. j,g m%;sldr ioyd iqÿiqu wx.hhs' tfiau YÍrfha fïoh" jK" oyäh" leiSï" uõ lsß msßisÿ lrhs" wlaudj iy .¾NdIh o msßisÿ lrhs'wjYH foa

- ly l=vq .a?ï 40la
- j;=r ñ,s 100-150

yok úÈh

j;=rg ly ñY% lr fydÈka l,jï lr W;=rjkak' fufia úkdä 8la muK ,sfma ;nd f.k ñY%Kh Wl= jkf;la ksr;=rej ye§ .dkak' fhda.Ü tlla fuka fuu ñY%Kh >k fõh hq;=hs' jeämqr >k jqfkd;a kej;;a j;=r álla tl;= lrkak'

fufia ñY%Kh yok w;r;=r lsß ñY%rKho yod .kak'

- lsß ñ,s 250
- w,afudkaâ f;,a ñ,s 40 ^fïi ye§ 2la&
- ó meKs wjYH f,i

lsß WKq lr thg w,afudkaâ Ths,a tl;= lrkak' ,sfmka nd,d ùÿrejlg oud wms uq,ska yod .;a ly ñY%Kh f;a ye§ 1la tl;= lrkak' Tng wjYH f,i ómeKs álla tl;=lr ri lr .kak'

yod .kak ly ñY%Kh Èk 40la YS;lr ;nd .kak mq¿jka' ñY%Kfhka f;a yekaola u.ska WKq lsß j,g tl;= lr Èkm;d mdkh lrkak'

ly j, uq;%d j¾Ol .=K wvx.= ksid uq;%dYh wdYs; frda.Ska mdkh fkdlrkafka kï fydohs'


Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය