HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Rescue a Man of Stroke Using Only a Needle  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak Sirasa News Sinhala News 1st News First Final Cut  Derana news Ada Derana Tharunaya
Rescue a Man of Stroke Using Only a Needle

uefrkak hk flfkl=f.a Ôú;h fírd .kafka fufyuhs'

bÈlgq ;=vla muKla Ndú;d lrñka wd>d;h tfia;a fkdue;s kï yÈis wdndo ;;ajhla je<÷kq mqoa.,fhl=f.a Ôú;h fírd .kakg mq¿jka nj Tn okakjo @ tu ksid iEu ksjilu bÈlgqjla ;sìh hq;= nj Ök uydpd¾h jrfhl= mjid isákjd'
fuu ,smsh mßiaiñka hq;=j wOHhkh lf,d;a Tng;a flfkl=f.a Ôú;h fírd .kakkg mq¿jka fõú'

 yÈis wndo ;;ajhla we;sjqKq úg" fud,fha flaYkd,sld wkql%ufhka we§ulg ,lafjk w;r tu frda.shdg läkñka m%:udOdr iy úfõlh ,ndÈh hq;=hs'

 

wd>d;fha frda. ,laIK

1' yÈisfhau uqyqK iy ll=, ysßjeàu tfia;a fkdue;s kï ÿ¾j, ùu wd>d;fha m%:u frda.S ,laIKhhs' úfYaIfhkau YÍrfha tla me;slvlg n,mj;ajk f,i th isÿfjkakg;a mq¿jka'

2' l;d lsÍug fyda mjik foh jgyd .ekSug wmyiqùu'

3' yÈisfhau tla weil fyda weia foflau fmkSu fnd| ùu fyda w÷re ùu'

4' yÈisfhau weú§ug fkdyelsùu" bi lrleú,a, jeks ;;ajhla we;sùu iy iunr;djh .s,syS hdu'

5' lsis÷ fya;=jla fkdue;sj yÈisfhau ;Sj% ysirohla we;sùu'


yois wnwdohla je<÷kq mqoa.,fhl= ta fï w; p,kh lfrd;a flaYkd,sld msmsÍu ksid fud,fha wNHka;rfha reêr jykhla isÿfjkakg mq¿jka' tu ksid tjeks frda.sfhl= tla ;ekl úfõl .ekaùug lghq;= lrkak' jd¾;d fjk mßÈ" tu m%:udOdrh i|yd isßkac¾ lgqjla ;sfnkjdkï jvd;a fyd|hs" kuq;a ueyqï lghq;= i|yd Ndú;d lrk bÈ lgqjla Wk;a fhdod .kakg mq¿jka', save lives, first aids, doctors, hospital
1' m<uqj bÈlgqj ÔjdkqyrKh lr.; hq;=hs' ta i|yd Tn l,hq;= jkafka .sks oe,a,la u.ska bÈlgqj ñks;a;= lsysmhla r;alr.ekSu muKhs' bka miqj th Ndú;d lrñka frda.shdf.a ishÆu we.s,s j, l=vd isÿrla we;s lrkak'2' fuh isÿlsÍu i|yd fmr m<mqreoaola ;snqh hq;= keye' Tng lrkak ;sfhkafka reêrh jykh ùug ;rï m%udKj;a fjk l=vd isÿrla we.s,s j, we;s lsÍu muKhs'

3' by; i|yka l, mßÈ we.s,s oyfhkau reêrh jykh fjk úg" ñks;a;= lsysmhla muK .sh miqj frda.shd kej; h;d ;;ajhg m;afõú'

4' frda.shdf.a uqLfha ikaê mekSulg ,laù ;sfnkjdkï" lka folu fyd¢ka r;=fjk ;=re fyd¢ka w;=,a,kak'

5' lka fol fyd¢ka r;= jqkq miqj" kej;;a bÈlgq ;=v Ndú;d lrñka frda.shdf.a lka fm;s fol isÿre lrkak' f,a ì÷jla msg;g meñ”ug ;rï m%udKj;a fjk ;rfï isÿrla iE§ug j.n,d.kak' ál fj,djla .sh miqj frda.shdf.a uqLfha ikaê kej; h;d ;;ajhg m;afjkjd Tng oel.kakg mq¿jka fõú'

frda.shdf.a ;;ajh idudkH w;g m;ajQ miqj jydu frday, fj; /f.k hkakgo wu;l lrkak tmd'

fuh Ök idïm%odhsl ffjoH Ydia;%fha tk m%;sldrhla jqk;a" by, M,odhs;djhla we;s m%dfhda.sl m%;sldrhla f,i y÷kajkakg mq¿jka'


Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය