HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

President's Arrival: Suspect Armed with Fake Pistol  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak Sirasa News Sinhala News 1st News First Final Cut  Derana news Ada Derana Tharunaya

ckm;sf.a wdrlaIdjg
fi,a,ï msiaf;da,lrejka fh§u

újdohg n÷kafjhs


miq.shod ckm;s ffu;%smd, frdaufha isÿ l< ixpdrfhka wk;=rej kej; ,xldjg meñKs wjia:djg állg miq ñ,sógr 9 j¾.fha msiaf;da,hla r|jd.;a mqoa.,fhl= .=jka f;dgqm< wdrlaIl wxY úiska w,a,d.kakd ,o w;r miqj Tyq .ek fmd,sishg ±kqï§ l,n,ldÍ ;;ajhla we;sjqKd' flfia fj;;a miqj wdrxÑ jQfha fuu mqoa.,hd ckm;s wdrlaIdj ksjerÈj mj;So hkak mÍlaIdldÍùug ys;dud;d fhduq lrjk ,o wfhl= njhs'ta wkqj Tyq ksoyia jqKd' fuu wdrlaIdj
ms<sn| .eg¨ iy.; isoaêh ksid .=jka .uka 5 la m%udojQ nj
f¾.= wOHlaI ckrd,ajrhd udOH fj; woyia m<lr we;'
isú,a .=jka fiajd wêldßfha Wiia ks,OdÍka úiska fi,a,ï msiaf;da,lrejl= fhdojd fuu mÍlaIdj isÿlr we;' fï wdldrfha fohla isÿlsÍum%dfhda.sl f,i fl;rï ksjerÈo hkak .ek úúO woyia ±ka m<j ;sfí'
fï mÍlaIKfha lsisÿ jrola fkdue;s nj m%jdyk yd isú,a .=jka fiajd wud;H ksu,a isßmd, o is,ajd uy;d mjihs'
tu yÈis mÍlaIKfha§ fi,a,ï msiaf;da,h r|jdf.k isá ks,Odßhd wdrlaIl ks,OdÍkag yiq fkdùkï th wdrlaIl ÿ¾j,;djla njo Tyq lshhs'
tfukau .=jkaf;dgqfmd< lghq;= ksis mßÈ isÿfjkjdo " .=jka kshuqjkag .=jka kshuq n,m;% ;sfío hkak yd .=jka f;dgqfmd< ld¾hlaIu wdrlaIdjla ;sfío hkak fidhd ne,Su isú,a .=jka fiajd wêldßfha rdcldßhla nj;a Tyq mjihs'
fi,a,ï msiaf;da,hla fhdojd isÿlrk ,o yÈis mÍlaIKh .ek fmd,sish oekqj;a lr fkd;snqK nj fmd,sia udOH m%ldYl iyldr fmd,sia wêldß rejka .=Kfialr uy;d okajd isá w;r hï fyhlska tu fi,a,ï msiaf;da,h mdohl r|jdf.k isá mqoa.,hd fmd,sia w;awvx.=jg m;aù kï fmd,sishg wêlrK l%shdud¾. .ekSug isÿjk njo Tyq i|yka lr we;'Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය