HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Mahiyanganaya Accident Women Injured  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak Sirasa News Sinhala News 1st News First Final Cut  Derana news Ada Derana Tharunaya
ldka;dj ñhhhs
mek,d ÿjmq ßhÿre w;awvx.=jg VIDEO


isxyhska kmqxilhska lf,a ljqoehs flfy,sh lúhlska lshhs'' VIDEO

rcfha ks,Odßkag jdyk n,m;a kE'' ta fjkqjg ,la‍I oyhla fokak hhs''
wh jeh iïu; lr .ekSug hu md,kfha ;j;a fndrejlaldka;dj ñhhhs
mek,d ÿjmq ßhÿre w;awvx.=jg VIDEO


uhshx.kh mÈh;,dj ud¾.fha § isÿjQ fudag¾ r: wk;=rla ms<sn|j jk ùäfhdajla fï jk úg wka;¾cd,hg tlalr ;sfnkjd' wo,d fudag¾ r:h mdfrka bj;g mek nia kej;=ï fmd<lg lvd je§ we;s w;r tys isá ldka;djla thg yemS nrm;, ;=jd, ,nd ;sfnkjd' '

tu wjia:dfõ isá wfhl= isoaêh ùäfhda lr we;s w;r jdykh bj;a lr ldka;dj fírd.ekSug wjg isá msßia iu;ajk whqreo tu ùäfhdafõ oelafjkjd'

miqj ldka;dj fjk;a jdykhl oud frday, fj; fhduq lrk w;r ßhÿre jdykh oud ÿjk whqreo tu ùäfhdafõ igyka ù ;sfnkjd' flfia kuq;a frday,a .;lsÍfuka wk;=rej ldka;dj ñhf.dia we;s njghs f;dr;=re jd¾;d jqfKa' isoaêfhka miq jdykh oud m,d.sh ßhÿreo fmd,sish úiska w;awvx.=jg f.k we;s njg jd¾;d fjkjd'

th my;ska krUkak''''

isxyhska kmqxilhska lf,a ljqoehs flfy,sh lúhlska lshhs'' VIDEO

ikaOdk uykqjr Èia;‍%sla md¾,sfïka;= uka;‍%S flfy,sh rUqlaje,a, uy;d md¾,sfïka;=fõ mej;s whjeh újdohg tlafjñka wmQre lúhla lSh'
rcfha ks,Odßkag jdyk n,m;a kE'' ta fjkqjg ,la‍I oyhla fokak hhs''
wh jeh iïu; lr .ekSug hu md,kfha ;j;a fndrejla


whjeh u.ska wfydais lrk ,o rcfha úOdhl ks,OdÍkaf.a nÿ iyk jdyk n,m;‍%h fjkqjg remsh,a ,la‍i oyhl uqo,la ,nd§ug rch lSrKh lr we;s nj jd¾;d fjhs'

fï nj oelafjk ixfYdaOkh b;d blaukska md¾,sfïka;=jg bÈßm;a lsÍug kshñ; w;r tfiau fmdfydr iykdOdrh we;=¿ ;j;a ixfYdaOk lsysmhla bÈßm;a jkq we;ehso jd¾;d fjhs'

flfia fj;;a rcfha ks,OdÍkag ,nd ÿka jdyk n,m;‍%h fï jk úg remsh,a ,la‍I 18l wdikak jákdlula .kakd w;r fvd,rfha w.h by, hdu;a iuÛ th ;j;a by, hhs

Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය