HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Improve your memory with a simple hand trick  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak Sirasa News Sinhala News 1st News First Final Cut  Derana news Ada Derana Tharunaya
Improve your memory with a simple hand trick
´kEu fohla úiañ;j u;l ;nd .; yels ir, l%uhla Thd,;a y;ayod n,kak

w;a folu muKla Ndú;d lrñka ´kEu fohla u;la lr.kakd jQ l%uhla .ek wo Tng mejiqfjd;a Tn úYajdi lrkjo @ we;af;kau keye fkao @ tfy;a fï l;dj kï i;Hhs' uE;l§ isÿ lrk ,o m¾fhaIKhl m%;sM,hla .ek ;uhs wo Thd,g lshkak hkafka' fï
l%shdfõ§ Thd,g lrkakg ;sfhkafka l=uk fyda fohla u;la lr.kak wjYH jQ úg ta i|yd fud,h fjfyikafka ke;=j w;a fol Ndú;d lsÍuhs' fïl b;du;a ir, l%uhla ksid fuu.ska we;a;gu u;la lr.; yelsoehs hk ielh Thd,g we;s ùu idudkHhs'

fuu m¾fhaIKh wkqj isÿ l, hq;af;a l=ulao lsh, wms oeka fidhd n,uq'


 

uq,skau lrkak ´k foh kï Thd,g hï fohla u;lfha ;nd .ekSug Thd,f.a ol=Kq w; fyd¢ka ñá fud,jd ;nd .ekSuhs' oeka Thd,g ta u;lfha ;ekam;a l, foa wdj¾ckh i|yd l, hq;af;a Thd,f.a jï w; ñá fud,jd ;nd .ekSuhs' fuu.ska myiqfjka Thd,g th u;lhg k.d .ekSug yels fõú'

;;amr 90 l ld,hla ol=K; ñá fud,jdf.k ;nd .ekSfuka bf.k .;a foh fyd¢ka u;lfha /£ mj;sk nj úoHd{hka úiska m¾fhaIKhlska fidhd .kq ,enqjd' ta jf.au ju; ;;amr 90 l ld,hla fmr mßÈu ñá fud,jd ;nd .ekSfuka u;lh úiañ; f,i kej; ,nd .ekSug yelshdj we;s nj;a ikd; flrekd' úoHd{hka úYajdi lrk wkaoug fuu l%shdj,sh u.ska fud,fha kshqfrdakj, l%shdldß;ajh jeä ù u;l Yla;sh j¾Ohk lrjk njhs'

ieuka" T,sõ f;,a" jeks Tfï.d 3 fïo wï, wvx.= wdydr .ekSfukao u;l Yla;sh j¾Okh lr.; yels nj m¾fhaIKfhka ikd; ù ;sfnkjd' ukao Tfï.d 3 fïo wï,h fud,fha l%shdldß;ajh i|yd ukd W;af;ackhla ,nd fokjd' wvqu ;rfï meh wglaj;a ksod.ekSfuka iakdhq i{d iy fud,fha ffi, j¾Okh ukd f,i isÿjk nj;a fldams u.skao fud,fha l%shdldß;ajh W;af;ackh lrk nj;a Tyqka i|yka lrkjd'

fujka ir, l%u u.ska Thd,f.a;a u;l Yla;sh j¾Okh lr.ekSug yels fõú' Thd,;a fïjd w;yod n,, wmsg lshkak wu;l lrkak tmd'


Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය