HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

How Long After Dinner Should You Go To Sleep?  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak Sirasa News Sinhala News 1st News First Final Cut  Derana news Ada Derana Tharunaya
rd;%S wdydrh ,nd.;a ú.iu kskaog hkjdo @ wvq jhfika ñh hkakg th fya;=fjkjd'

rd;%S wdydrh ,nd.;a ú.iu kskaog hkjdkï ta fya;=fjka" Woa.SrKh iy wudYfha oeú,a, jeks fi!LH ;;ajhka we;sfjkakg mq¿jka' kuq;a tu whym;a mqreoao ksid y¾ohdndo wjodku iy yÈis
 


wdndohka ^wd>d;h& je<£ug we;s wjodkï ;;ajh jeäfjkjd lsõfjd;a Tng mqÿuhg m;afõú'   tu whym;a mqreoao ksid yÈis wdndohka je<£ug ishhg 66l muK jeä wjodkula mj;skjd' ta Tn ÿgqfõ .%Sisfha úoHd{hska msßila úiska isÿlrkq ,enQ mfhaIKhl m%;sm,hs' rd;%S wdydrh f.k mehla muK .shmiqj kskaog hkjdkï fujeks wys;lr fi!LH ;;ajhka we;sùu j,lajd .kakg Tng mq¿jka'


fuu m¾fhaIKh i|yd mqoa.,hska 500 fofkla muK iyN.S lrf.k ;snqKq w;r" wdydr .;a ú.iu kskaog hk mqoa.,hska iy wdydrf.k ñks;a;= 60la fyda 70la .shmiqj kskaog hk mqoa.,hska hkqfjka lKavdhï follg tu msßi fnod fjkalsÍug lghq;= lr ;sfnkjd' wfkl=;a mqoa.,hska yd ii|d n,k úg" wdydr .;a ú.iu kskaog .sh mqoa.,hskag yÈis wdndohka ^wd>d;h& je<£ug ishhhg 66l jeä wjodkï ;;ajhla mej;S nj tys§ jeäÿrg;a ikd; ù ;sfnkjd', meal plan, foods, detox, diet, diabetes, doctors
wydr .;a ú.iu kskaog hdu ksid wï, m%;sjdyh we;sùugo jeä bvlvla mj;sk w;r" we| u; È.dù isák úg Wor wï,hka W.=r olajd meñfKk ksid wkakfY%da;fha Yaf,aIau, mg,hkago ydks fjkakg mq¿jka nj fyd¢ka u;l ;nd.kak'


Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය