HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Health  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak Sirasa News Sinhala News 1st News First Final Cut  Derana news Ada Derana Tharunaya
Èklg fldamam folla mdkh lr nv wvq lr.kak fõ.j;a iy id¾:l l%uhla 

wms ldf.a;a nv fmdâvla yß uy; jeähs' nv yßh uy;a jqkyu Thd,d wlue;s le; fmkqula Thd,g ,efnkjd' fuh b;du;a wk;=reodhl fohlao fjkak mq¿jka' fuu.ska Èhjeähdj" yDo frda." bkaishq,ska
m%;sfrda§ nj" iuyr ms<sld" reêr mSvkh jeks frda. we;s lrjkak mq¿jka'

nfâ fïoh we;sùug n,mdkafka Tnf.a jhi Tnf.a iajdNdjh yd Tn Ôj;a jk wdldrh jeks oE fõ' Tng Tnf.a nfâ uy; wvq lr.kak ´fka kï lrkak ;sfhkafka fmdä foaj,a lSmhla jeä ÈhqKq lrk tl ú;rhs'jHdhdu - i;shlg Èk mylg fkdwvqj Worh ioyd lrk jHdhdu isÿ lrkak'


wdydr md,kh - Tfí nr wvqjk úg Worfha uy;;a wvqù hhs'
lK.dgqjg m;a fkdù wjYH úfõlh ,nd.kak' Tng fï ish,a,u isÿ lr,;a nv wvq lr.kak neß jqkdg lK.dgq fjkak jqjukdjla kE' nv wvqlr.kak ksjfia§u ilid .kak mq¿jka wmqre fnfy;a jÜfgdarejla idod .kakd l%uhla ;shkjd'


Tng fuu mdkh ilid .ekSug wjYH jk oE


• c,h fldamam y;rla
• wuq b.qre w,hla iy b.qre fm;s tlla
• f,uka f.ähla
• ó meKs fïi yekaola


idod.kakd wdldrh

m<uqj c,h ;=,g b.qre oud nqnq¿ ouk ;=re úkdä oyhla r;alr nd .ekSfuka miqj Tng f,uka hqI tlalr .kak mq¿jka' bka miqj th wUrd f.k ó meKs tl;= lr.kak'
fuu mdkfhka fldamamhla WoEiku mdkh lrkak. b;d úYsIaG m%;sM, w;alr .ekSu ioyd Èklg fuhska fldamam folla fyda ;=kla mdkh lrkak'

Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය