HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Grow Thicker Eyebrows With These Natural Ingredients!  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak Sirasa News Sinhala News 1st News First Final Cut  Derana news Ada Derana Tharunaya
weianeu >kg jjd.;af;d;a Tfí rej ;j;a w,xldrj;a fjkjd'

isyskajQ lvf;d¿ iys; weianeu ksid Tfí uqyqK wj,iaik fjkjd fiau jeä jhil fmkqulao tl;= fjkjd' kuq;a Tng we;af;a fyd¢ka jevqKq >k weianeu hq.,hla kï bka Tfí fmkqu ;j;a jeäÈhqKq fjk nj fyd¢ka u;l ;nd.kak' ñf,ka wêl Y,Hl¾u iy
rEm,djkH l%u Ndú;d fkdlrñka iajdNdúlju fyd¢ka jevqKq >k weianeu hq.,hla ysñlr.kafka flfiao lshd wms oeka fidhd n,uq'

weianeu j, frdaul+m j¾Okh lrk iajNdúl wuqo%jH lsysmhla my;ska Tng oel.kakg mq¿jka', hair grow, hair transplant, hair solution, hair falls, doctors, diabetes1' tvre f;,a

 tvre f;,a j, we;s fm%daàka iy úgñka j,g ia;=;sjka; fjkak weianeu jvd;a >kg jjd.kakg Tng mq¿jka' flaY fldaIhka wÆ;ajeähd lrñka ysiflia Yls;su;a lsÍfï iqúfYaIS yelshdjlao Bg ;sfnkjd' frdau l+m j,g fyd¢ka ldjÈk f,i mq¿ka l+rla u.ska tvre f;,a fyd¢ka wdf,am lr.kak' rd;%S ld,fha§ wdf,amfldg Wofha§ fidaod yßkjdkï jvd;a fyd| m%;sm, ,nd.kakg mq¿jka'

2' T,sõ f;,a

ysiflia j¾Okhg b;du;au jeo.;a fjk úgñka B T,sõ f;,a j, nyq,ju we;snj Tn okakjo @ tu ksid uola r;alr.;a T,sõf;,a iaj,amhla Ndú;d lrñka ñks;a;= 3la muK weianeu iïNdykh lrkak' by; mßÈu rd;%sfha§ wdf,amfldg Wofha§ fidaod yßkak'

3' ì;a;r lyuoh

by, fmdaIKuh jákdllska iukaú; ì;a;r j," ysiflia fõ.fhka iy Yla;su;aj j¾Okh lrk flrákao wka;¾.;j ;sfnkjd' tl ì;a;r lyuohla fmk k.sk ;=re fyd¢ka l,jï lrf.k mq¿ka l+rlska weianeu j, wdf,am lrkak' ñks;a;= 15la fyda 20la ;sfnkakg bvyer miqj fidaod yßkak'

fï w;ßka fyd| m%;sldrhla f;dardf.k È.gu Ndú;d lrkjdkï Tn wfmalaId lrk m%;sm,h flá l,la we;=,;§ Tng ,nd.kakg mq¿jka fõú'


Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය