HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Enrique Iglesias  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak Sirasa News Sinhala News 1st News First Final Cut  Derana news Ada Derana Tharunaya


fmdma ;drldjkag
;kmg úislsÍfï yd ism.ekSfï ixialD;shg
,xldj;a tl;=fõ


,;ska weußldkq fmdma .dhl tkaßla b.af,aishia bl=;a 20 jeksod fld<U is wd¾ wekaâ t*a is ySÈ mj;ajkq ,enQ ix.S; m%ix.h w;r;=r§ isÿjQ isÿùï folla fï jkúg wka;¾cd,h ;=< uy;a wdkafoda,khla we;s lr ;sfnkjd'
bka tlla jqfha risldúhl fõÈldjg ke. tkaßla je<|f.k miqj Tyq iu. tydg fuydg Èjf.diska állg miq
tkaßla wehg m%isoaêfha ydÿjla §uls' th ix.S;
m%ix. j,§ wNjH isoaêhla fkdjqK;a ,xldfõ ixialD;shg ;rula wd.ka;=l úh'fuys fojk isÿùu kï ;rul muK blaujd hdula f,i we;euqkaf.a úfõpkhg ,laúh'
tu isoaêh jQfha tkaßla fõÈldfõ fl<jrg meñK risl risldjka l=,au;a lrñka fõÈldj u; isg Tjqkaf.a w;a iam¾Y lrñka isá tla wjia:djl tla jru ,xldfõ ;reKshl weh we| isá ;kmgh .,jd Tyq fj; oud .eiSuhs'

Tyq tu ;kmgh úiaufhka ms<sf.k fõÈldj ueog f.dia ldyg;a fmfkkakg jekqfõh'
fuu ls%hdfjka fmkakqï lf<a tu ldka;dj tkaßlag ±lajQ ,sx.sl wdYla; njhs'
fï wdldrfha oiqka f,dj mqrd úúO ngysr .dhlhka m%ix. mj;ajoa§ isÿjk w;r tys Woafhda.h we;slrùug yd wjia:dj j¾Kj;a lsÍu msKsi tajd fya;=fõ'
krUkakka w;ßka we;eï wh f;dardf.k fun÷ foa lrkakgo we;eï .dhlhka lghq;= lrkq wikakg ,efí'
iqmsß l%slÜ l%Svl ufya, chj¾Ok iy l=ud¾ ix.laldr ueÈy;aj msysgqjk ,o ,hsõ bfjkaÜia wdh;kh u.ska tkaßla b.a,sishia ,xldjg f.kajQ w;r tu m%ix.h kï lr ;snqfka filaia wekaâ ,õ kñks'
fuu m%ix.fha álÜm;a remsh,a 5000 fia isg 35000 olajd ñ, .Kka hgf;a wf,ú l< njo jd¾;d jqKd'

wka;¾cd,fha l:dnyla we;sl< tlS m%ix.fha ism.ekSfï yd ;kmg úis lsÍfï ùäfhda fol my;skaRecent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය