HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Do Not Store Anything Under The Bed, Except One Thing!  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak Sirasa News Sinhala News 1st News First Final Cut  Derana news Ada Derana Tharunaya

tla fohla yereKq fldg fjk lsisjla we| hg ;nd.kak tmd'

wms ksod.kakd úg§ wmf.a Wmú{dk uki újq¾;ù Yla;Ska wjfYdaIKh lr.kakd ksid" tla fohla yereKq fldg fjk lsisjla we| hg ;nd .kakg tmd hkqfjka Wmfoia ,nd § ;sfnkjd'

YÍrh yryd Yla;sh fyd¢ka .,d hdug bvi,id §ug kï we| hg we;s wjldYh ksoyiaj iy msßis÷j ;nd.ekSu b;du;au jeo.;a fjkjd' we| hg jerÈ fohla ;snqfkd;a wmf.a Wmú{dk uki úiska tajd j, wys;lr Yla;Ska wjfYdaIKh lrf.k wjdikdj Wod lrk nj fyd¢ka u;l ;nd.kak'

f*kaIqhs úiska Wmfoia ,ndfok fokafka" ^ksOka uqÜáhla& yerek fldg fjk lsisjla we| hg ;nd fkd.kakd f,ihs'

tu iqúfYaIS f*kaIqhs WmlrKfhka isÿlrkafka wmf.a wruqKq iy wNsu;hka Wmú{dk uki fj; hjd th újq¾; fldg wmf.a n,dfmdfrd;a;= iy wruqKq iM, lr§uhs', feng shui, china, luck, money, job, find love, perfumes, scentsfudllao fï ksOka uqÜáh @

tu fmÜáfha .=Kd;aul Ndjh u; ;uhs Yla;sh wvqjYfhka iamkaokh fjkjdo tfia;a fkdue;s kï jeä jYfhka iamkaokh fjkjdo hkak ;SrKh fjkafka' fkdÿgq f,dalhg jd¾;d fjk mßÈ ta i|yd >k uqÜáhla fyda úú¾; fmÜáhla Ndú;d lrkjdkï jvd;a fyd|hs', insomnia, sleep, foods


r;a;rka ^bñfÜIka Wk;a lula keye&" ߧ" ueá " fyda oej jeks wuqo%jHhla Ndú;d lrñka ilia lr;sfnk uqÜáhla fyda fmÜáhla Ndú;d lrkjdkï jvd;a fyd| m%;sm, ,nd.kakg yelshdj ;sfnkjd'ksOka uqÜáfha ;ekam;a lrkafka fudkjdo @

Bg hula tl;= lrkakg m%:uj" i;=áka isákakg kï Tng wjYH lrkafka fudkjdo lshd m<uqj ;SrKh lrkak'

tu uqÜáhg ouk fohska cks; fjk Yla;sfhka ;uhs Tn‍g jdikdj Wod fjkafka' Tng wjYH lrkafka uqo,a j,ska iuq¾êu;a fjkakg kï tlsfklg fjkia uqo,a fkdaÜgq" rka wdNrK iy m,s.= jeks foaj,a ;ekam;a lrkak' ldis tl;= lsÍfuka j,lskak' Tng wjYH lrkafka wdorh wdl¾IKh lr.ekSug kï" iajNdúl iqj| j,a " r;= bámkaoï" iqj| wdf,amk iy iqj| f;,a j¾. ksOka uqÜáfha ;ekam;a lrkak'

ksOka uqÜáh we| hg ;ekam;a lsÍfï§ yßhgu kdNshg my,ska ;ekam;a lrkjdkï" tys Yla;sh jvd;a fyd¢ka wjfYdaIKh ù Tfí n,dfmdfrd;a;= iy wruqKq blaukskau u,aM, ordú'


Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය