HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Couple Death In Ampara (Pics & Video)  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak Sirasa News Sinhala News 1st News First Final Cut  Derana news Ada Derana Tharunaya
le,Ejla we;=f<a § .skshï jQ wkshï fmu

;ykï iqj ú¢ hqj<la ;%S frdao r:h ;=<§u ji î kiS

Wyk ysñÿrdj fldKavqjdj jeõ biau;af;a le,Eno m%foaYhl kj;d ;snqKq ;%S frdao r:hl ;sî hqj<lf.a u< isrere yuqù ;sfnkjd' wo ^30&
fmrjrefõ fmd,sishg ,enqkq f;dr;=rlg wkqj isrere fidhdf.k we;s njhs fmd,sish i|yka lf,a'

 

fuu hqj< ji mdkh lr ishÈú ydkslrf.k we;s njg fmd,sish iel m<lrkjd'  tfukau Tjqka fofokd Èúkid.;a ia:dkfha ;sî ji fnda;,a folla o fidhdf.k ;sfnkjd'
fmd,Sish i|yka lf<a fuf,i ñhf.dia we;af;a jhi wjqreÿ y;<sia ;=kl mqoa.,fhl= iy ;sia yeúßÈ ldka;djl njhs'

ñhf.dia isá msßñ mqoa.,hd wïmdr wNhmqr mÈxÑlrefjl= jk w;r" ldka;dj fldf<dkakdj uq,af,aßhdj m%foaYfha mÈxÑldßhl njhs uQ,sl mÍlaIKj,§ wkdjrK ù we;af;a'

fuu hqj< w;r wkshï in|;djla ;sî we;s njg o lreKq fy<sù we;ehs i|yka' u< isrere fol tu ia:dkfhau we;s w;r" ufyaia;%d;a mÍlaIKhla meje;aùug kshñ;j ;snqKs'


Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය