HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Cost of Living Increases in Kataragama  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak Sirasa News Sinhala News 1st News First Final Cut  Derana news Ada Derana Tharunaya


l;r.u wdmamhla remsh,a 40 hs
kjd;eka ldurh 12000 hs

fï Èkj, l;r.u jkaokdfõ fhfok msßia wêl ùu fya;= fldgf.k tys Ôjk úhou widudkH f,i by< oud we;ehs jkaokdlrejka okajd isákjd'
l;r.ug msúfik olaIsK wêfõ.S ud¾.fhao miq.sh od widudkH ;onohla yg.;af;a l;r.ug wêl msßia .,d tau ksidh'ñka fmr fkdjQ úrE wdldrhg l;r.ug Tfrd;a;= fkdfok ;rï jkaokdlrejka msßila ixpdrh lsÍu ksid l;r.u wjkay,a j, wdydr ysÕhlao
we;sj ;sfnk w;r wêl b,a¨ug iß,k mßÈ wjkay,a ysñhka ys;+ ukdmhg wdydrj, ñ,o by< oud we;' wdmamhla remsh,a 40 lgo maf,akaáhla remsh,a 50 lgo lrj,

iu. lEu md¾i,hla remsh,a 250 lgo we;eï ;ekaj, ñ, kshu lr we;'
lsß yÜáhla remsh,a180 lg ñ, kshu lr we;s njo jd¾;d jqKd' wdmamhla úls‚h yels Wmßu ñ, remsh,a 10la f,i mdßfNda.sl wêldßh okajd we;;a fuu l,dmfha tajdfha kS;sÍ;s l%shd;aul fkdfõ'
kjd;eka .dia;=o ord.; fkdyels fia ysá .uka by< oud we;s nj;a tla úÿ,s n,anhlska t<sh ,nd§ ;sfnk fmd,a w;= uvqjla tla /hlg remsh,a 3000 la fyda 4000 la jk nj;a idudkHfhka remsh,a 4000 g fjka lr ;sfnk ldur remsh,a 12000 olajd by< oud we;s nj;a jd¾;d jqKd'
l;r.u mqo ìu wjg fndfyda f.j,a" lv" biaf;damamq j, úúO msßia kej;S isák njo jd¾;d jqKd'
fï w;r mQcd jÜá fmda,sug fydfrka we;=¿ lsÍu i|yd /msh,a 1000 l w,a,ia .kakd ;e/õlrejka isák njo jd¾;d fjkjd'

Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය