HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Cayenne pepper is a cure for many diseases  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak Sirasa News Sinhala News 1st News First Final Cut  Derana news Ada Derana Tharunaya

rg ñßia lEfjd;a isÿjk foa ys;d.kak mq¿jkao
fya;=j okakjkï Tn yeuodu;a lhs


kQ;k f,dalfha f,v frda.hla fkdiEÿkq mqoa.,fhlaj fidhd .ekSu b;du;a wmyiq l%shdjls' fuu rg ñßia Ndú;d lr ysfia lelal=u" kskao fkdhdu" wê reêr
mSvkh yd reêr mSvkh wvq ùu jeks frda. ioyd iykhla ,nd .; yels fõ'

Tng ysfia lelal=u iqj lr .ekSu ioyd rg ñßia Ndú;d l, yels fõ' ysfia lelal=u kskao uÈlu" we,afldfyd,a mdkh lsÍu" YÍrh úh,Su" ukao.dó reêr ixirKh jeks oE u.ska we;s fõ' Tng fuu ;;ajh u. yer .ekSu ioyd ier 40000 UH jvd wvq jk rg ñßia mßfNdackh lsÍug yels fõ' fï ioyd f;a yeÈ 3 isg fïi yeÈ 6 olaljd ud;%djla Èkm;d mßfNdackh lrkak';jo Tng rg ñßia Ndú;d lr f,a jykh ùuo k;r lr.ekSug yels fõ' Tn fï ioyd isÿ l,hq;af;a wUrd .;a rg ñßia f,a jykh jk ;=jd,h u; wdf,am lsÍuhs' fuu.ska Tnf.a f,a jykh b;d iq¿ fudfyd;lska k;r jkq we;' kuq;a Tng fuys§ oeú,a, úo ord .; fkdyelskï rg ñßia wdYajdi lsÍfukao fuu wruqK imqrd .; yels fõú' fuu i;aldrh isÿl, m<uq wjia:dfõ§u Tng iqjhla oefkkq we;' Tn fï ioyd isÿ l, hq;af;a WKq c,h wvx.= Ndckhlg rg ñßia f;a yekaola oud fydÈka yqud,h we,a,Suhs' Tng fuys§ lsúiqï .sh;a fuh Tng b;du;a M,odhs jkq we;'

rg ñßia ;=, wka;¾.; jk “capsaicin” hk ixfhda.h u.ska mqria:s .%ka:s ;=, we;sjk ms<sld ffi, keiSug yels nj Tmamq ù we;' ;jo fuu “capsaicin” hk ixfhda.h u.ska fmky¿ ms<sld ffi, keiSug iy ,shqflañhd frda.h iqj lsÍugo yelshdjla we;'

Tng;a fujka wdldrfha fi!LHuh .eg¿ ;sfíkï Tn l, hq;af;a rg ñßia wkqNj lsÍuhs' tu.ska b;d flá l,la ;=, Tng m%;sM, w;alr§ Tnj uú;hg m;a lrdú'Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය