HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Baldness treatment recipe: after two days your hair will begin to grow  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak Sirasa News Sinhala News 1st News First Final Cut  Derana news Ada Derana Tharunaya

ojia foflka ysi fla jeùu mgka .kak
wuqo%jH ;=fka úiañ; f;, idouq


wl,g flia .e,ù hdu oeka ldg;a uqyqK §ug fj,d ;sfhk nrm;, .eg¿jla nj Tn okakd lreKla' fldfyduo f.or§u w;a fnfy;la yodf.k fydo m%;sm, ojia 2-3 lska ,nd .kav mq¨jkakï'@ ir, ta jf.au b;du wvq úhoulska iy
lsisu ridhksl o%jHhla wvx.= fkdjk f.or§u yod .kak mq¿jka' fuu wuqo%jH ;=fka fnfy; u.ska fndfyda fofkl= ojia follg miafia Tjqkaf.a ysi flia kej;;a jefjkakg mgka .; nj mjikjd' merKs fnfy;a jÜfgdarejla jk fuh Thd,;a yo,d n,kak'fï ioyd wmg wjYH jkafka wuqo%jH ;=kla muKhs' T,sõ f;,a" l=reÿ yd ó meKs fuu úYañ; fnfy; yokak wjYH o%jH fjkjd' fuhska blaukska ysi flia .e,ù hdu kj;ñka ysia ln, u; kj ysia flia j¾Okh ùu wdrïN fjkjd'

yok úÈh

T,sõ f;,a Ndckhl WKq lr .kak' thg ómeKs iy l=reÿ fïi yekao ne.ska tl;= lr ñY% lr .kak'

fuu yod .;a f;,a ysiflia uq,g fydog jÈkfia .,jd uidÊ lrkak' fuh úkdä 15 la muK ysfia ;sfhkakg yßkak'

Èk lsysmhla we;=,; fï f;,a ñY%Kfha .=Kfhka flia .ia j, uq,hka fydÈka Yla;su;a lr ysi flia jeàu kj;ajkjd' fuu f;, È.ska È.gu Ndú;d lsÍu u.ska kj ysia flia w¨;ska j¾Okh fjkak mgka .kakjd' wjidkfha Tng ;Ügh me§fï .eg¨fjka blaukskau iy myiqfjka .e,fjkak yelshdj ,efnkjd'


Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය