HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Ven.​Maduluwawe Sobhitha Thera Passes Away  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago
 ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak Sirasa News Sinhala News 1st News First Final Cut  Derana news Ada Derana Tharunaya

mQcH udÿ¿jdfõ fidaNs; kdysñfhda
 wmj;afj;s

fidaNs; ysñhkaf.a foayh wo rd;%Sfha ,xldjg
miq.shod nhsmdia yoj;a ie;alulg n÷kaùfuka miq wikSm ;;ajfhka miqjQ mQcH udÿ¿jdfõ fidaNs; kdysñhka wo WoEik 4'30 g muK isx.mamQrefõ ujqkaÜ t<sifn;a frdayf,a§ wmj;a jqKd' wmj;ajk úg Wka jykafia 73 jk úfhys miqjqKd'
ñka áll,lg fmr nhsmdia yoj;a ie;alug n÷kaù úydrhg jevu lr isá Wka jykafia tu ie;alu id¾:l fkdjQfhka
kej; frday,a .;jQ w;r i;s .Kkdjla ud<fò fkú,a m%kdkaÿ frdayf,a iy fld<U o fikag%,a frdayf,a m%;sldr ,nñka isáhd' miq.sh i;sfha frda. ;;ajh ixlS¾K jQfhka jeäÿr m%;sldr msKsi rcfha wkq.%yho we;sj isx.mamQrefõ ujqkaÜt<sifn;a frday, fj; f.k.sfha úfYaI .=jka hdkhlsks'
,xldfõ úfYaI{ ffjoHjrfhl=o Wka jykafia iu. .uka l< w;r Wkajykafiaf.a m%;sldr i|yd trg úfYaI{ ffjoHjreka y;a fofkl= lghq;= l<d'
kuq;a frda. ;;ajh iukh lrkakg Tjqka .;a W;aidyhka wid¾:ljQ w;r wo WoEik Wkajykafia Ôú;fhka iuq.;a;d'
idOdrK iudchla i|yd jQ ck;d jHdmdrfha kdhl f,i lghq;= l<
fldaÜfÜ Y%S kd. úydrdêm;s udÿ¿jdfõ fidaNs; kd ysñfhda uyskao rdcmlaI rch wjika iufha fmdÿ wfmalaIlfhl= ks¾udKh lr tu rch fmr<Su fjkqfjka ixúOdk Yla;sh f.dvke.+ w;r tu lemùfï m%;sM,hla f,i rch fjkia lrkakg yelshdj ,nd.;a;d' tkuq;a j;auka rcfhao wvqmdvq úfõpkh lrñka m%;sm;a;s wkqj lghq;= l< Wka jykafia ks;ru ksjerÈ udj;g rg f.khdu fjkqfjka lemjqKd'
1942 uehs kj jeks od udÿ¿jdj .fï § fidaNs; ysñfhda Wm; ,nd we;' orejka ;sfofkl=f.a mjq,l tlu msßñ orejd úh' mshd m;srf.a fodka wmamqydñ h' uj lr,skdydñ h' fidaNs; ysñhkaf.a .sys ku mS ã r;akfialrh' 1955 § iiqka .; jq fidaNs; ysñfhda 1962 § Wmiïmodj ,enQy'

fidaNs; ysñhkaf.a wjika lghq;= rdcH f.!rj iys;j isÿ lsÍug rch ie,iqï fldg ;sfí' Wkajykafiaf.a foayh wo ^08od& rd;%S 9'15g muK Èjhskg jevu ùug kshñ;h'
miqj foayh chr;ak u,aYd,djg jevu lr fyg ^09od& w¨hu 2'00g muK Wkajykafia jev isg fldaÜfÜ Y%S kd.úydrh fj; jevu lrùug kshñ;h'

fidaNs; kdysñhkaf.a 70 jk ckau oskh fjkqfjka ks¾udKhjQ .S;h my;ska

Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය