HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Strict Enforcement of Carriageways Law in Colombo  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak Sirasa News Sinhala News 1st News First Final Cut  Derana news Ada Derana Tharunay

fyg 26 Wfoa isg
fld<U ux ;Sre kS;sh wl=rg

ßhÿrka yd mÈlhska m%fõYfuka

fmd,sia udOH m%ldYl ld¾hd,h olajd ;sfnk mKsúvhlska lshefjkafka
fyg ^fkdje'26& jk osk fmrjre yfha isg fld<U ish¨ m%foaY wdjrKh jk mßÈ ux;Sre kS;sh yßhdldrj ls%hd;aul lrùug fmd,sish lghq;= lrkq we;s njhs' ñka by;miq.sh wfm%a,a udifha§o ux;Sre kS;sh .ek w;ayod ne,Sï fmd,sish isÿ lr ;snqKs'
fyg Èkfha m%Odk jYfhka Ys% chj¾Omqr ud¾.fha chka;smqr isg fld<U olajd jq ud¾.fha jeä fmd,sia ks,Odßka m%udKhla fhdojd fuu kS;sh fidhdn,k nj fmd,sish okajd we;'
óg wu;rj fld<Ug we;=¿jk wfkl=;a ud¾.hkayso fuh ls%hd;aul lrk nj ksfõokfha i|ykah'
nia f,dß we;=¿ nr jdyk jïmiska Odjkh l< hq;= w;r tajdg ol=Kq mi ;Srejg
hdyelafla biair lsÍul§ muKs' h;=re meÈo wkjYH f,i ;Sre fjkia lrñka Odjkh lsÍu yd jx.=j,§ yeisfrk wdldrh ksÍlaIKh lrk nj fmd,sish okajd we;'


fudag¾ r: we;=¿ ish¨u jdyk ;ukag kshñ; ux;Srefõ Odjkh l< hq;= w;r ;=ka uxikaê i;r uxikaê jeks úfYaI ia:dkj,§ yerjqug fyda iDcqj hdug wod< ;Srefõ fkdisg fjk;a ;Srej, isg wjidk fudfydf;a ;Sre fjkia lsÍug W;aidy ±Íïo fmd,sish u.ska ux;Sre kS;s lvlsÍula f,i i,lkq we;'
 tfiau lv bß" iDcq bß yd oaú;aj bß .eko ie,ls,a, olajd jdyk Odjkh ie,ls,a,g .kq we;'
kshñ; ux;Sre j,ska neyerj ux;Sre yryd wmßCIdldß f,i ßh mojk ßhÿrka ksid ud¾. ;onoh yd wk;=re jeäjk nj fmd,sisfha u;hhs' kS;s W,a,x>kh lrk ßhÿrekag yd wod< fkdue;s ;ekaj,ska mdr udrejk moslhkag tfrysj jeämqr kvq ,nd .eksug n,dfmdfrd;a;= jk nj;a Tjqkag úreoaOj wod< wêlrKhkaysos kvq mjrk nj;a fmd,sish okajd we;'Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය