HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Special News  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago
 ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak Sirasa News Sinhala News 1st News First Final Cut  Derana news Ada Derana Tharunaya

Tfí mshhqre iajNdúlju úYd, lr .kak (PdhdrEm iy ùඩිfhda)

wo jk úg fndfyda ldka;djkaf.a isyskhla jkqfha msßmqka mshhqre hq.,hla ysñ lr .ekSuh' ta i oyd Tjqka fkdlrk fohla ke;' Tjqka fkdlrk lemlsÍula ke;' we;eï úgl Tno fuu msßfika flfkl= úh yelsh' Tfí mshhqre lsisu ndysr wk;=re fkdue;sj úYd, lr .ekSug fï ;uhs wdrlaIs;u úÈhuq,ska" Tn tla mshhqrla tla úgl uidÊ lrkak wdrïN lrkak' Thdf. jï me;af;ka wdrïN lrkak' uidÊ Ths,a álla fyda f;;ukh iys; la‍‍%Sï tlla wdf,am lrkak fydÈka ^;K mqvqj wdikakfha fyda ;K mqvqj u; .e,aùfuka j,lskak*' oeka fydÈka w;=,a,kak tu f;,a fyda la‍‍%Sï tla fydÈka moï fjklï oeka" Tfí ol=Kq w; jï mshhqr u; ;nkak Tnf.a lsys,a,g by,

fldgfi uq,au yßfhka' bkamiq" fiñka bÈßhg w; ;,aÆ lrkak" ,djg ;o lrkau tfyu lr Tfí mmqfjys ueo ‍fldgig wd miq ;o ;rka bkak' B‍g miafi" Thdf. jï w; wrf.k ta mshhqfrysu jï me;af;ka ;nd .kak' Tfí uymg we.s,a, yd wfkla we.s,s Ndú; lrñka" mshhqre uOH f¾Ldj yryd bÈßhg midÊ lrkak b;du fiñka Tfí mmqfjys ueo fldgig mshhqr b;du fiñka ;,aÆ lrñka fï uiÊ la‍‍%uh Èkm;du Wfoag lrkak' ta jf.au fuh lrf.k hk w;r ;=r Tn Biag¾cka fydafudakh wêl wdydr o wdydrhg .; hq;=hs'

fuu fydafudakh wêl wdydr fufiahs yK weg fgda*q fidahd fndaxÑ weg fidahd fhda.Ü ;, weg by; wdydr yels ;rï wdydrhg .kak by; uidÊ lsÍu kj;ajkak;a tmd'

 fuu la‍‍%shdj,sh wdrïN lrk úg Tfí mshhqre j, meyeÈ,s PqqdhdrEmhla .kak' udi 6la fuu uidÊ tl lsÍfuka yd fuu wdydr Ndú;fhka wk;=rej kej; PqqdhdrEmhla f.k ixixokh lr n,kak fjki' fuh jir lsysmhla Tng we;eï úg isÿ lsÍug isÿ fõú' kuq;a m‍‍%;aM, w;s úYsIag fõú


Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය