HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

She Was Drinking Carrot Juice Daily For 8 Months, Then The Unbelievable Happened  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago
 ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak Sirasa News Sinhala News 1st News First Final Cut  Derana news Ada Derana Tharunaya

She Was Drinking Carrot Juice Daily For 8 Months, Then The Unbelievable Happened 

weh lerÜ hqI Èkm;d udi wgla mdkh l,d" bka miqj isÿjqfha woyd.; fkdyels fohls

wEka leurka hkq <ud l;d fmd;a ,shk f,aÅldjls' kuq;a fï l;dfõ m%Odk pß;h wehhs' fuh b;du;a m%isoaêhg m;a jqfka uy nvjef,a ms<sldfjka weh mSvd ú§fuka miqjhs' 2012 cQks ui wef.a frda.h f;jk w;g yerùfuka miqj whj ie;alulg Ndckh lrkak isÿ jqkd' fuh wef.a m<uq w;aoelSu fkdfjhs' 2005 jif¾§ wef.a ieñhd fmky¿ ms<sldjg Chemotherapy
u.ska m%;sldr ,nk w;f¾§ ñh.shd'

wEka wef.a ieñhdg isÿ foh oel weh Chemotherapy m%;slafIam lrkq ,enqjd'

 

wef.a l;dj ms<sldj keiSug úl,am l%u fhdod.;a mqoa.,hkaf.a l;d we;=,;a íf,d.a wvúhla jk Chris beats cancer íf,d.a wvúfha m<jqkd'

weh mejiqfõ" "2012 cQks udifha udj uf.a nv jef,a ms<sldj fjkqfjka ie;alulg Ndckh lrkakhs ;sífí' t;a uu th m%;slafIam l,d' Bg miafia ug È.gu iqjhla oekqkd' t;a udi yhlg miqj mÍlaIK u.ska ug oek.kak ,enqfka fï ms<sldj uf.a fmky,af,;a me;sß,d lsh,d' ta lshkafka nvjef,a ms<sldj y;r jk wÈhrg meñKs,d'"

jhi 26 jQ rd*a le,s kï ifï ms<sldjlska mSvd úÈ mqoa.,hd Èklg lerÜ 2'5 Kg u.ska idod .;a lerÜ hqI mdkh l,d'

wEka tu mqoa.,hd l, l%shdj wkq.ukh lr weho Èkm;d ms<sldj úkdY lr oeóug lerÜ hqI mdkh l,d' i;s wglska miqj isÿlrkq ,enqj ffjoH mÍlaIKhlska fidhd .kq ,enqfõ wef.a tu ms<sldj me;sÍu kej;S we;s njhs'

ms<sldjg fuu m%;sldrh ,nd §u u.ska udi y;rla .;ùfuka miqj ;;ajh idudkH w;g yerekd' udi wglg miqj ms<sldj w;=reoyka ù we;s nj oek.kakg ,enqkd'

fuys ryi jkafka lrÜ hqIj, fïo" we,afldfyd,a" iajdNdúl m,sfndaO kdYl yd m%;s ms<sld ldrl .=Khkaf.ka hqla; jk ksihs'

lerÜ mdkh idod .ekSug wjYH jk oE
• lerÜ w, yhla
• w.,l È. ly w,hla
• w.,l È. b.qre w,hla
• f,,a, bj;a l, f,uka f.ähla
• c,h fldamam Nd.hla
• úh<s l=re÷ f;a yeÈ ⅛ la

ish¿u wuqo%jH tlalr f.k íf,kavrhlg oud fydÈka ñY% lr fuu mdkh ilid .kak' bka miqj Tng wjYHkï fmrykla wdodrfhka th fmrd f.k mdkh lrkak'

Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය