HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Seshadrie with Sampath  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago
 ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak Sirasa News Sinhala News 1st News First Final Cut  Derana news Ada Derana Tharunaya

ieñhdf.a fpdaokdj,g fYaIdo%Sf.a md¾Yjfhka ms<s;=re

fYaIdo%sf.a fldgq meks,a, .ek m%:u jrg m%shidoa md¾Yjfhka oelajQ m%ldYhla fukak


fï Èkj, iudc cd, fjí wvú u.ska jeä l;dnylg ,laj we;s fYaIdo%s m%shidoaf.a wkshï iïnkaOh .ek fukau fulS fya;=j ksid wef.a újdyh foord hdu;a ldf.a;a wjOdkh fhduq ù ;sfnkjd' Bg fya;= ù we;af;a wef.a ieñhd jk iïm;a o is,ajd iu. weh iïnkaOfhka idlaIs o m%isoaêhg m;a lrñka l< m%ldYhla iu.hs'Tyq udOH fj; mjid ;snqfKa fYaIdo%s iy iïm;a jk ;ukaf.a fuu újdyhg  jir folla .;ùug fmr fuf,i ì| jeà we;s njhs' je,a,j;a; m%foaYfha iqmsß uy,a ksjil yh jeks uyf,a § ;j;a msßñhl= iu. rEï f.dia isáh § wehj ;ukaf.a w;gu yiqjQ nj;a" ;uka tu ia:dkhg .sfha fmd,sish iy fYaIdo%Sf.a {d;Ska fofofkl= iu. nj;a iïm;a udOH  fj; woyia m< lr ;snqKd'
flfia fj;;a fuu isÿùu fu;rï wdkafoda,khlg ;=vq § ;snqK;a" fYaIdo%sf.a md¾Yjfhka wod< isÿ ùu iïnkaOj lsisÿ m%ldYhla isÿ lr ;snqfKa keye'' tfy;a wehf.a mjqf,a kS;S{jrhd jrhd fï iïnkaOfhka udOH wdh;khla fj; woyia m< lr ;sfnk njg jd¾;d jkjd'

ta wkqj kS;S{jrhd mjid we;af;a fYaIdo%s iïm;af.a ksjfika meñK ;snqfKa uehs ui 29 jkod nj;a bka miq foudmshka iuÛ ksjfia isá weh cQks udifha ieñhdf.ka fjkaùug Èlalido kvqjla oeuQ njhs'

fuys m<uq kvqjdrh iema;eïn¾ ui 17 jkod mej;s w;r B<Û kvqjdrh foieïn¾ ui meje;aùug kshñT;j ;sfnkjd'

fï w;r ieñhdf.ka fl;rï fpdaokd t,a, jqj;a ta lsisÿ fohla .Kklgj;a fkdf.k fYaIdo%s fï Èkj, jHdmdrhla mgka .ekSug iqodkï jk nj o wmg oek.kakg ,enqKd'
Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය