HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

Reduce High Blood Pressure In Only 5 Minutes Without Medication  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak Sirasa News Sinhala News 1st News First Final Cut  Derana news Ada Derana Tharunaya
Reduce High Blood Pressure In Only 5 Minutes Without Medication
 fldfyduo wê reêr mSvkh úkdä mylska fnfy;a ke;sj wvq lr.kafka@


wê reêr mSvkh lshkafka kq;k hq.fha § we;sjk Nhdklu frda. ;;ajhla' wêl f,i u;a meka mdkh" ÿïmdkh" ÆKq iys; wdydr wkqNjh" ;rndre lu" kskao wysñ ùu" jeä wd;;sh jeks fya;= ksid fï wê reêr mSvkh we;s fjkak mq¿jka'
wê reêr mSvkh j,lajd .kak n,mdkafka wfma ðjk rgdju ;uhs' Thd,;a fydo fi!LhH iïmkak Ôjk rgdjla wkq.ukh lf,d;a Thd,g mq¿jka fnfy;a Ndú;d fkdlr wê reêr mSvkfhka j,lajd .kak'

wê reêr mSvkh fï rg ;=, fmdÿ fohla fjkjd' Tn;a fuu frda.S ;;ajfhka fmf,kjdkï tu frda.S ;;ajh we;sùug n,mdk idOl fudkjo lsh,d wjOdkh fhduq lrkak ´fka' fï fya;= w;ßka Tnj;a wjodkfï ouk fya;=;a ;sfhkak mq¿jka'• kskao wysñ ùu
• wêl f,i wd;;sh we;s ùu
• fïoh iy wdï,sl ;djfhka jeä wdydr wêlj mßfNdackh lsÍu
• ;rndre lu
• ÿïmdkh iy u;a meka mdkh lsÍu

wms fï ,smsfhka Thd,g lsh, fokak yokafka fnfy;a Ndú;d fkdlr fï wê reêr mSvkh j,lajd .kak b;du;a myiqfjka isÿ lr.kak mq¿jka mqrdK Ök ffjoH ryila .ekhs'

fuu Ök ffjoH l%uhg wkqj wê reêr mSvkh j,lajd .ekSug isÿl,hq;= m%Odku foh iïNdykh lsÍuhs' tu.ska YÍrfha reêr m%jdyh ksisf,i mj;ajd f.k fuu frda.S ;;ajfhka wmsj uqod .kakjd'

 ia:dkh 1 - 2
fuu remfha oelafjk wdldrhg 1 ia:dkh iy 2 ia:dkh w;r isÿ lrk iïNdykh .ek úuiSula lruq' Thd,g lrkak ;sfhkafka we.s,s ;=fvka uDÿj by, isg my,g oy j;djla f.k tauhs' bka miqj tu wdldrhgu my, isg by,g isÿ lrkak' fuys§ fuu ia:dkh ñßlSu iy ;Èka we;s,a,Su fkdl, hq;=h'

ia:dkh 3
fuu rEmfha oelafjk wdldrhg uqyqK fome;af;au fuu ia:dk fol Tnf.a we.s,s ;=vq fhdodf.k ;mamr 60 ld,hla iïNdykh lr.kak' iïNdykh lrk úg ;Èka fuu ia:dkh ;o lr iïNdykh lsÍfuka Tng fõokdjla oefkk ksid thska je<flkak'

fuu iïNdyk l%uhkaf.ka Tnf.a wê reêr mSvkh idudkH w;g yrjk ksid fuu iïNdyk l%uhka isÿ lsÍug miq ng fkdjkak'Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය