HIRU FM LIVEHOT POSTS

HIRU FM

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Powered by Blogger.

Video of the Week

Search This Blog

People Made A Wrong Decision on January 08 - Minister Nimal Siripala  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News, Hiru Fm, Sri Lanka Hot news, Hiru Tv, දිගම පුරුෂ ලිගුව අගල් 13.5 Video Last Update:  1 Hour Ago
 ojfia fydou Hot News n,kak wmfj; tkak Sirasa News Sinhala News 1st News First Final Cut  Derana news Ada Derana Tharunaya

wdKavq udre lrmq
f*aia nqlaj, lE,s;a kE
hymd,kfh lE,s;a kE
- weue;s ksu,a isßmd,


we,a, W!j lr|f.d,a, m%foaYfha§ /iaùula wu;ñka weu;s ksu,a isßmd, o is,ajd j;auka rch ±ä f,i úfõpkhg ,lalr ;sfnkjd'
f*aia nqla /jàug ,laù ckjdß 8 jeksod lr.;a fudavlu .ek ck;dj wo miq;efjk nj Tyq tys§ lshd we;'
Tyq m< l< woyia my; mßÈh'
zue;sjrK ldf, j<¨ fjf<kafod wdjd'ta whg /já,d Pkaoh ÿkakd' wo j<¨;a kE fjf<kafod;a kE'f*aia nqla j,g iuyr wh /jgqKd' wo f*aia nqla j,
lE,s;a kE' hymd,kfha lE,s;a kE'


hymd,k fndaâ ,E,a, biairyg odf.k Èhjkakdj tf;r jkak lghq;= l< we;eï weue;sjre wo lsis jevla fkdlr rcfhka fok §ukd yd jrm%ido ,ndf.k Tfya ksluqka jf.a n,d bkakjd' ta;a uyckhd n,dfmdfrd;a;= jqfKa tal fkfjhs' hymd,khg ck;dj Pkaoh ÿkafka weue;slï ,ndf.k kslïu kslka ;ukaf.a §ukd yd jrm%ido ,ndf.k bkak fkdfjhs' ¥IKh .ek NSIKh .ek hymd,kh .ek l;d lrmq wh wo flda@ ta
l;d lrmq wh wo me;a;lg fj,d n,df.k bkakjd' wms;a wo n,df.k bkafka fï hymd,kfhka fudllao fjkafka lsh,d'
ckdêm;s ffu;%Smd, isßfiak uy;df.a wdrdOkh wkqj wdKavqjg tl;= fjkak wms ;SrKh l<d' ta lf<a wms ;uqkakdkafia,dg hula bgqlr fokak'
fïl wfma wdKavqjla fkdfjhs' wms cd;sl wdKavqjlg .shd lsh,d Y%S ,xld ksoyia mlaIh Èhfjkafk fokak neye' wms cd;sl wdKavqjg .shd lsh, mlaIh w,shg Pkaoh fokak lshkafka keye' wfma n,dfmdfrd;a;=j talhs' wo cúfm lE,s lE,sj,g leä,d' iSkqj ;snqK ;eklaj;a keye' ffu;%Smd, uy;a;h wo úOdhl ckdêm;s l%uh wfydais lr,d b;=re ál;a wfydais lrkj kï fyd|hs' wms Y%S,ksm iNdm;s ffu;%Smd, isßfiak uy;d iuÕ tlafj,d fï rcfha weue;s ;k;=re Ndr.;af;a ikaOdkhg iyh ÿka ck;djg fiajhla lrkak ñi rks,a úl%uisxy uy;d iuÕ tl;= fjkak fkdfjhs'
oeka wms tl;=fjkak ´fka' oeka isgu wms tl;=fj,d ffu;%smd, ckm;s hgf;a ikaOdk rchla ìyslr.kak lghq;= l< hq;=hs'
B<Õg uy ue;sjrKhg wms oekauu iQodkï fjuq'Z

tu l:dfõ ´äfhda mghla my;ska


Recent Posts

HOT GALLERY

Counter

ලිංගික අධ්‍යාපනය